1. Informacje i materiały udostępnione (w tym także subskrybowane) nieodpłatnie poprzez serwis pmrmarketexperts.com zostały przygotowane z dołożeniem najwyższej staranności, jednakże opierają się one na informacjach pozyskiwanych z zewnętrznych źródeł. W konsekwencji, PMR Ltd. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („PMR”), nie może zagwarantować, iż wszystkie informacje i materiały są pozbawione błędów, dokładne, kompletne oraz aktualne w danym czasie. PMR nie udziela żadnemu odbiorcy materiałów i informacji jakiejkolwiek gwarancji w powyższym zakresie ani też nie składa zapewnień. 
  2. PMR wyłącza swoją odpowiedzialność względem osób i podmiotów korzystających (bezpośrednio bądź pośrednio) z informacji i materiałów udostępnionych w serwisie pmrmarketexperts.com, za straty i utracone korzyści, w tym utracone zyski, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, czy też za wszelki inny uszczerbek majątkowy i niemajątkowy (taki jak np. utrata reputacji, dobrego imienia czy zaufania).  
  3. Każda osoba i podmiot korzystający z materiałów udostępnionych (w tym także subskrybowanych) nieodpłatnie poprzez serwis pmrmarketexperts.com to na własną wyłączną odpowiedzialność oraz ponosi wszelkie ryzyka, w szczególności gospodarcze oraz zawodowe, wynikające ze skorzystania z takich materiałów. 
  4. Serwis internetowy pmrmarketexperts.com zawiera linki do innych stron www, PMR nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich prowadzących te strony www lub będących ich właścicielami. 
  5. PMR korzysta z renomowanych dostawców rozwiązań informatycznych (takich jak dostawcy usług hostingowych, dostawcy serwerów, dostawcy usług baz danych) w celu utrzymania serwisu pmrmarketexperts.com oraz zamieszczania tam informacji i materiałów, jednak PMR nie może wykluczyć, że tego typu usługi mogą wiązać się z ryzykiem ataku cybernetycznego, zainstalowania złośliwego oprogramowania bądź podobnego typu zdarzeniami, które są ogólnie powiązane z korzystaniem z zasobów sieci Internet. PMR wyłącza swoją wszelką odpowiedzialność majątkową jak i majątkową związaną z zajściem opisanych powyżej przypadków w odniesieniu do korzystania z serwisu pmrmarketexperts.com. 
  6. Niniejszy dokument może być w każdym czasie w sposób dowolny zmodyfikowany przez PMR. 
  7. Korzystanie z serwisu pmrmarketexperts.com jest równoznaczne z przyjęciem przez użytkownika do wiadomości treści niniejszych Zastrzeżeń Prawnych oraz zgodą na wyłączenia odpowiedzialności po stronie PMR.