Wiadomości - 5 grudnia 2023

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw w Polsce

Digitalizacja jest obecnie zjawiskiem, które obejmuje niemal każdy aspekt życia i funkcjonowania zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorstw. Zwłaszcza w przypadku tych drugich transformacja cyfrowa ma ogromny wpływ nie tylko na wizerunek firmy (w porównaniu z jej konkurencją), ale przede wszystkim na rozwój biznesu i uczynienie go bardziej odpornym oraz elastycznym.

 

Wskazać można wiele szczegółowych celów, które możliwe są do zrealizowania dzięki inwestycjom w rozwiązania IT oraz ogólnie inwestycjom w transformację cyfrową. W badaniu PMR o istotność wybranych celów wraz z ich perspektywą czasową zapytano ponad 600 podmiotów.

Cele z obszaru koszty, efektywność, infrastruktura

Z tegorocznego badania PMR, wynika, że niespełna 50% firm w Polsce wśród celów już zrealizowanych lub doinwestowanych wskazała zarówno redukcję kosztów ogółem, jak i zwiększenie wydajności pracowników. Przyczynić się do tego mogły ostatnie lata, które ze względu na zaburzenie łańcucha dostaw spowodowanego najpierw pandemią, a następnie także wojną w Ukrainie i ogólną sytuacją geopolityczną, wymusiły na przedsiębiorstwach zmiany w zakresie polityki kosztowej firmy, a także zintensyfikowanie działalności m.in. przez zwiększenie wydajności pracowników. W przypadku tych dwóch celów po 26% firm wskazało również, że są one istotne do realizacji w bieżącym roku, co może być z kolei spowodowane odczuwalnym spadkiem konsumpcji.


Nieco inaczej natomiast rozkładały się odsetki wskazań badanych w przypadku dwóch pozostałych celów z opisywanego obszaru. Redukcję kosztów infrastruktury IT oraz redukcję długu technologicznego i kosztów z nim związanych zrealizowało odpowiednio 34 oraz 35% firm. Jak wynika więc z wyników badania, redukcja tych kosztów nie funkcjonowała w obszarze działań podejmowanych przez firmę w takim zakresie, jak ogólna redukcja kosztów. Ponadto, dla przeszło jednej czwartej firm zmniejszenie tych kosztów nie jest istotnym celem w obecnym momencie.

 

W przypadku długu technologicznego natomiast jest to cel nieistotny dla 27% firm. Może to wynikać z co najmniej dwóch czynników. Po pierwsze wycofanie starszych rozwiązań na rzecz nowych zostało już zrealizowane, a redukcja infrastruktury własnej miała miejsce przy okazji np. wyzwań związanych z pandemią COVID-19. Po drugie natomiast firmy mogą dostrzegać potrzebę redukcji w innych obszarach jako bardziej priorytetowe.

Wykorzystanie narzędzi wspierających pracę działów IT i deweloperów

Z badania przeprowadzonego przez PMR wynika, że 36% firm korzysta już z rozwiązań automatyzujących pracę działów IT w zakresie monitoringu i zarządzania. Zastosowanie to wydaje się już więc dosyć powszechne, jednak o jeszcze
zwiększeniu jego popularności może świadczyć odpowiedź grupy 30% badanych firm, które wskazują na plan korzystania z tego typu rozwiązań w bieżącym roku. Jest to spójne z trendem rozwijającym się w branży, gdzie coraz większą wagę przywiązuje się do efektywnego zarządzania infrastrukturą.

Największa część badanych nie korzysta i nie planuje korzystać z rozwiązań do szybkiego tworzenia aplikacji biznesowych (low code) – odpowiedź tę wskazało 39% firm biorących udział w badaniu. Może to wynikać zarówno z niskiej świadomości, jak i dostępności rozwiązań tego typu. Narzędzia low-code stają się jednak coraz tańsze, a korzyści z nimi związane mogą powodować coraz większe zainteresowanie tymi rozwiązaniami.


W środowisku low code programiści mogą korzystać bowiem z gotowych komponentów, bibliotek i modułów, które są dostępne w ramach platformy (zamiast pisać kod od podstaw możliwe jest korzystanie z interfejsu graficznego, korzystanie z narzędzi drag-and-drop), co pozwala na szybkie prototypowanie, łatwą iteracje i dostosowywanie aplikacji do zmieniających się potrzeb biznesowych. Zdaje się to dostrzegać 20% badanych firm, które korzystają już z tych rozwiązań oraz kolejne 20%,
które planuje z nich skorzystać w bieżącym roku. W perspektywie kolejnych lat z kolei low code znajduje się w planach implementacji kolejnych 20% firm.

Inne rozwiązanie, o które zapytano firmy w badaniu PMR dotyczyło integracji i mikroserwisów. ESB (Enterprise Service Bus) zapewnia mechanizmy i narzędzia do transformacji i wymiany danych między aplikacjami niezależnie od ich zróżnicowania. Korzystanie z tego typu rozwiązań deklaruje przeszło 1/4 firm biorących udział w badaniu, a łącznie 40% planuje skorzystanie z rozwiązań integracyjnych i mikroserwisów. Wyniki te sugerują znaczne zainteresowanie tego typu rozwiązaniami.

Indeks PMR: transformacja cyfrowa

Według indeksu PMR, który określa zaawansowanie transformacji cyfrowej, najwyższy poziom cyfryzacji można zauważyć w branży telekomunikacyjnej. Na zbliżonym poziomie zaawansowania jest większość firm z handlu detalicznego i hurtowego oraz produkcji maszyn i urządzeń. W najmniejszym stopniu wypełnione cele, o które
zapytano w badaniu, przypadają na budownictwo oraz branżę utilities. Wypadają one na najbardziej konserwatywne w kontekście celów możliwych do osiągnięcia dzięki transformacji cyfrowej.

 

Nie tylko w tych branżach funkcjonują jednak grupy firm, które w ogóle nie planują realizacji celów wspieranych przez transformację cyfrową i inwestycje w IT. Wnioskiem, który można wyciągnąć z przytoczonych danych jest taki, że część firm mniej przekonanych do transformacji cyfrowej może w niedługim czasie przekonać się do niej pod wpływem konkurencji, która może być już innym miejscu procesu transformacji.

 

 

Więcej danych o polskim rynku transformacji cyfrowej znajdą Państwo w raporcie PMR:

 

Rynek transformacji cyfrowej w Polsce. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2028. Wpływ inflacji i wojny w Ukrainie.

W materiale wykorzystano dane z badania przedsiębiorstw zrealizowanego przez PMR w I kw. 2023 roku z użyciem techniki wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI). PMR przeprowadził badanie na próbie ponad 600 firm (MŚP i duże firmy). W badaniu uwzględniono populację firm na podstawie PKD głównego. Przedmiotem badania były zagadnienia z zakresu cyfrowej transformacji, cyberbezpieczeństwa, rozwiązań chmurowych i data center.

 

Kompleksowa analiza zagadnienia transformacji cyfrowej i pełne wyniki badania zostaną opublikowane w raporcie PMR dedykowanym tej temacie. Raport ukaże się w IV. 2023 roku.


Indeks
Indeks przygotowano na podstawie odpowiedzi 611 przedsiębiorstw reprezentujących różne sektory gospodarki. Pytanie dotyczyło wykorzystania 20 określonych rozwiązań w firmie, od podstawowych narzędzi pracy zdalnej, po systemy wspomagające zarządzanie różnymi obszarami działalności przedsiębiorstwa, AI, big data i zaawansowaną analitykę danych.


Następnie każdemu wariantowi odpowiedzi przypisano następujące liczby (tym wyższą, im bardziej korzystanie z rozwiązania jest wdrożone/bliższe wdrożeniu):

 

  1. Korzystamy już z tego rozwiązania = 100
  2. Nie korzystamy z tego rozwiązania, ale planujemy korzystać w bieżącym roku = 60
  3. Nie korzystamy z tego rozwiązania, ale planujemy korzystać w ciągu 2-3 lat = 40
  4. Nie korzystamy z tego rozwiązania, ale planujemy korzystać w ciągu 4 lat i więcej = 20
  5. Nie korzystamy i nie bierzemy go pod uwagę/ nie jest objęty naszymi planami = 0
  6. Nie wiem / trudno powiedzieć = 0


Tak ocenione obszary następnie podzielono by otrzymać średnią, którą sprowadzono do zakresu indeksu od 0 do 100. Wartość indeksu dla ogółu przedsiębiorstw wyniosła: 50,5

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Paweł Olszynka

ICT Business Unit Director