Wiadomości - 4 czerwca 2024

Rynek elewacji poturbowany po 2023 roku

Negatywne skutki pogorszenia koniunktury na rynku budownictwa kubaturowego uderzyły w rynek elewacji. Jak wynika najnowszego raportu PMR  Rynek elewacji w Polsce 2024. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029″ miniony rok (2023) przyniósł wyraźny spadek zrealizowanego wolumenu (m²), jak i wartości analizowanego rynku.

Słabe wyniki rynku elewacji w 2023 r., ale nastroje w branży stopniowo się poprawiają

W 2023 r. rynek elewacji wchodził w otoczeniu słabnącej koniunktury na rynku budowalnym i braku jednoznacznych impulsów mogących odwrócić ten trend. Po wcześniejszych problemach o charakterze podażowym trzeba było przygotować się na kolejne wyzwania. Trudno więc było oczekiwać optymistycznego nastawienia uczestników rynku. Świadomość nieuniknionego spadku popytu sprawiała, że firmy nastawiły się na bardzo trudny rok i bardzo ostrożnie wyznaczały cele sprzedażowe. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że był to rok zaplanowany przede wszystkim na tzw. przetrwanie.

 

Nie ulega wątpliwości, że miniony rok był jednym z najtrudniejszych w historii dla firm działających w branży elewacji. Inercja rynku budowlanego tym razem była czynnikiem, który negatywnie oddziaływał na osiągane rezultaty w analizowanym segmencie.  

Ostatecznie wyniki na rynku elewacji w szerokim ujęciu okazały się nieco lepsze niż branża zakładała na początku 2023 r. Nie oznacza to bynajmniej pozytywnej oceny minionego roku, tylko znaczy, że sytuacja mogła rozwinąć się jeszcze gorzej. Dynamika spadków w poszczególnych segmentach rynku elewacji była zróżnicowana i wynikała z wielu charakterystycznych dla nich czynników, takich jak: dominujący typ budynków, skala rynku, udział prac remontowych, szybkość procesów inwestycyjnych, itd.
Marcin Uryga
Starszy analityk rynku budowlanego w PMR i autor raportu

Po przetrwaniu 2023 r. branża elewacji z nadzieją patrzy w przyszłość. Odblokowanie środków z KPO, dezinflacja i nadzieja na obniżki stóp procentowych, ustabilizowanie cen surowców, zapowiedzi kolejnego rządowego programu wspierającego zakup mieszkania, przyjęcie dyrektywy EPBD – to czynniki najczęściej wskazywane przez uczestników rynku jako te, które będą wywierać pozytywny wpływ na rynek elewacji.

Wartość rynku elewacji ponownie jednocyfrowa

Zgodnie z przewidywaniami dynamika wartości rynku przyjęła w 2023 r. ujemny kierunek. Wpływ na ten stan rzeczy miała przede wszystkim mniejsza liczba zrealizowanych m². Ograniczony popyt zablokował również możliwość dalszych gwałtownych wzrostów cen materiałów używanych na elewacjach i w wielu przypadkach wymuszał ich korektę cenową. W rezultacie wartość rynku elewacji spadła z rekordowego poziomu odnotowanego w 2022 r., kiedy przekraczała 10 mld zł, ponownie do jednocyfrowych wartości. Nie zmienia to faktu, że wartość rynku elewacji w Polsce wciąż pozostaje na zdecydowanie wyższym poziomie niż w 2021 r., nie mówiąc już o wcześniejszych latach.

Czy rynek elewacji w 2024 r. będzie już na plusie?

Chociaż narracja co do średnio i długoterminowych perspektyw rynku elewacji jest stosunkowo zgodna i zakłada optymistyczne scenariusze, to zdania co do perspektyw na 2024 r. nie są jednoznaczne. Część uczestników rynku uważa, że gorzej niż w 2023 r. już być nie może. Inna część firm działających w branży spodziewa się ustabilizowania sytuacji na analogicznym, niskim poziomie. Jeszcze inni oczekują wyraźniejszego ożywienia, podczas gdy ich adwersarze wskazują, że jest to myślenie życzeniowe, gdyż w realnych danych wciąż jeszcze nie widać przesłanek wskazujących na wyraźną zmianę trendu.

 

Dlatego też w raporcie, oprócz wariantu bazowego prognozy, prezentujemy również alternatywne scenariusze (optymistyczny i pesymistyczny) prognoz wielkości rynku elewacji. Uzależnione są one od dalszego kształtowania się czynników takich jak realna dynamika PKB, dynamika powierzchni budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oddawanych do użytkowania, poziom inflacji, poziom stóp procentowych, przebieg wojny w Ukrainie, itd. Przyjmowane założenia i prognozy są kompatybilne z systematycznie aktualizowanymi prognozami opracowywanymi dla wszystkich segmentów rynku budowlanego w PMR. 

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Szymon Jungiewicz

Construction Business Unit Director