Wiadomości - 21 czerwca 2024

O blisko 4,5 mld zł wzrosła wartość polskiego rynku prywatnych usług medycznych w 2023 r.

Wbrew początkowym obawom związanym ze spowolnieniem gospodarczym, rynek prywatnej opieki medycznej nie wykazuje oznak spowolnienia. Wręcz przeciwnie, według najnowszych analiz PMR, wydatki na prywatne usługi medyczne w 2023 r. ponownie osiągnęły rekordowy poziom, rosnąc rok do roku o 4,5 mld zł.

Prywatny rachunek zdrowotny Polaków: usługi medyczne ważą coraz więcej

Według najnowszego raportu PMR „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2024”, rozwój rynku usług medycznych w ostatnich latach odbywał się w wyraźnej korelacji z rosnącym rynkiem leków i nie-leków. Warto zwrócić uwagę, że po różnego rodzaju produkty farmaceutyczne sięgają niemal wszyscy, bez względu na źródło finansowania konsultacji i badań lekarskich. W związku z tym, leki i nie-leki pozostaną w najbliższych latach największym segmentem na rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce.

 

Niemniej jednak, silnie rosnące ceny usług medycznych, według naszych prognoz, wpłyną na wzrost udziału segmentu usług medycznych w rynku prywatnej opieki zdrowotnej w horyzoncie prognozy i w 2029 r. udział ten będzie wyższy o 2,4 p.p. w porównaniu do udziału z 2023 r. Trend ten dodatkowo wspiera realizacja większej liczby świadczeń przez pojedynczego pacjenta (spłacanie długu zdrowotnego). Zaobserwować bowiem można wzrost koszyka świadczeń realizowanych podczas pojedynczej konsultacji medycznej, w tym częstsze zlecanie kompleksowych badań diagnostycznych, jak również wydłużenie czasu leczenia pojedynczych przypadków.

 

W dłuższej perspektywie nie bez znaczenia pozostaje czynnik demograficzny. W 2029 r. już ponad 25% ludności Polski będzie znajdowało się w wieku emerytalnym, co będzie stanowić wzrost o 2 p.p. w porównaniu z 2022 r. Jednocześnie według naszych prognoz, w ciągu najbliższych 20 lat ponad 40% aktywnych zawodowo będzie miało więcej niż 55 lat. Starzejące się społeczeństwo zwiększa popyt na usługi medyczne, również w sektorze prywatnym.

Prognoza PMR: Struktura (%) wartości rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce, w podziale na usługi medyczne i produkty farmaceutyczne, 2020, 2023 i 2029

* FFS, abonamenty medyczne i ubezpieczenia zdrowotne

e – estymacja

p – prognoza

Źródło: raport PMR: „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2024. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029.”, 2024

Ubezpieczenia zdrowotne rosną szybciej niż rynek ogółem

W 2023 r. wartość rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych wzrosła znacznie szybciej niż całkowita wartość rynku prywatnych usług medycznych w Polsce, osiągając nominalnie ponad 33% wzrost r/r.

 

W najbliższych latach na rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych pozytywnie oddziaływać będzie sytuacja w sektorze publicznym (problemy z dostępnością do usług pogłębione przez tzw. dług zdrowotny) czy wzrost świadomości zdrowotnej i oczekiwań Polaków odnośnie jakości usług medycznych. Dodatkowo, pozytywnie na rynek wpływa fakt, że ubezpieczenie zdrowotne jest jednym z najbardziej pożądanych benefitów pozapłacowych, a coraz więcej ubezpieczycieli jest zainteresowanych tym segmentem.

 

Niesłabnące zainteresowanie produktami subskrypcyjnymi, w tym ubezpieczeniami zdrowotnymi potwierdza badanie PMR z 2024 r., w którym zapytaliśmy o to jak Polacy korzystali z prywatnych usług medycznych w ramach tego rodzaju produktów. Okazuje się, że w 2023 r. w populacji polskiej z usług prywatnej opieki zdrowotnej w ramach abonamentu medycznego/prywatnego ubezpieczenia skorzystało 14% dorosłych Polaków (podobnie jak w analogicznym badaniu rok wcześniej).

 

Więcej danych o aktualnej sytuacji polskiego rynku prywatnej opieki zdrowotnej  znajdą Państwo w raporcie PMR:

 

 

Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2024. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029. 

 

Uwagi metodologiczne:

 

Artykuł został przygotowany na podstawie raportu PMR ,,Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2024. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2024-2029”.

 

Na potrzeby niniejszego raportu PMR przeprowadził badanie na próbie 2 220 dorosłych Polaków. Badanie zostało zrealizowane w styczniu i lutym 2024 roku z wykorzystaniem techniki wywiadu internetowego CAWI (Computer Assisted Web Interview).

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Marta Marszałek

Senior Pharma & Healthcare Market Analyst