Wiadomości - 27 stycznia 2020

Na rynku budowlanym czas dynamicznych wzrostów już minął

Po niespełna 6% wzroście odnotowanym w 2019 r., w 2020 r. rynek budowlany utrzyma dotychczasowy kierunek, chociaż dynamika ulegnie dalszemu osłabieniu. Z prognoz zawartych w raporcie PMR „Sektor budowlany w Polsce – analiza regionalna” wynika jednak, że w poszczególnych województwach sytuacja będzie mocno zróżnicowana.

 

Główną przyczyną wolniejszego tempa wzrostu rynku budowlanego w 2020 r. będzie wysoka baza odniesienia będąca efektem silnych wzrostów notowanych w poprzednich latach. W ujęciu rodzajowym każdy z trzech segmentów budownictwa będzie mógł jeszcze wykazać się poprawą w relacji do 2019 r. Relatywnie najmniejszego progresu spodziewamy się w przypadku najważniejszego ze względu na swoją wagę (ponad 41% całego rynku budowlanego) segmentu budownictwa niemieszkaniowego. Dużo lepiej wyglądają za to perspektywy wzrostu produkcji budowlano-montażowej w wypadku budownictwa inżynieryjnego, które również nie dotarło jeszcze do szczytu swoich możliwości. Rozpędzone inwestycje infrastrukturalne będą kontynuowane i dodatkowo zasilane kolejnymi nowymi projektami wchodzącymi w fazę rzeczowej realizacji. Budownictwo mieszkaniowe w dalszym ciągu ma szansę wykazywać się bardzo dobrymi statystykami, co w połączeniu z obecnie trwającymi budowami przełoży się na umiarkowany wzrost zrealizowanej produkcji budowlano-montażowej w tym segmencie rynku budowlanego.

Rynek budowlany w regionach – perspektywy są umiarkowanie optymistyczne

Pozytywną informacją jest fakt, że w 2020 r. w każdym z województw wartość produkcji budowlano-montażowej (w ujęciu ze względu na miejsce wykonywania robót) wzrośnie względem 2019 r. Dynamika tego wzrostu będzie przyjmować różne natężenie. Tylko w trzech województwach dynamika wzrostu będzie minimalna i nie przekroczy nawet 1% r/r. Najczęściej spotykany powinien być umiarkowany wzrost, mieszczący się w przedziale 1-5% r/r. Taki scenariusz prognozujemy dla dziewięciu województw. W dwóch województwach dynamika produkcji budowlano-montażowej według naszych prognoz znajdzie się w granicach 5-10%. W pozostałych dwóch województwach rynek budowlany ma szansę osiągnąć nawet kilkunastoprocentową dynamikę.

 

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że dynamika wzrostu w poszczególnych regionach uzależniona jest nie tylko od faktycznej zmiany aktywności inwestycyjnej. W dużym stopniu jest ona uwarunkowana obecną skalą rynku budowlanego. W województwach o największej wartości produkcji budowlano-montażowej osiągniecie wysokiej dynamiki wzrostu jest realnie nieporównywalnie trudniejsze niż w regionach o kilkukrotnie mniejszej wartości rynku budowlanego.

Utrwalona pozycja, ale zróżnicowany potencjał rozwoju poszczególnych województw na budowlanej mapie Polski

Pozycja poszczególnych regionów, jeśli chodzi o wielkość realizowanej na ich terenie produkcji budowlano-montażowej, generalnie jest dosyć stabilna, gdyż jest wypadkową wieloletnich procesów zachodzących w sferze ekonomii, demografii, itd. Część regionów dysponuje ogromną przewagą nad pozostałymi w wielu aspektach, w tym bezpośrednio i pośrednio wpływających na możliwości inwestycyjne oraz stopień aktywności inwestorów. Z tego też powodu nie należy spodziewać się większych przesunięć pod względem wartości zrealizowanej na ich terenie produkcji budowlano-montażowej. W najbliższych latach dojdzie do niewielu przetasowań na budowlanej mapie regionów. Nie znaczy to bynajmniej, że budowlany potencjał rozwoju poszczególnych województw będzie zbliżony. Część z nich przyspieszy i zmniejszy dystans do większych rynków budowlanych. Część z kolei utraci dotychczasowe tempo wzrostu.

 

Więcej danych o aktualnej sytuacji polskiego sektora budowlanego znajdą Państwo w raporcie PMR:

 

Sektor budowlany w Polsce
- analiza regionalna.
Analiza rynku i prognozy rozwoju.

 

Budownictwo inżynieryjne – segment najmocniej różnicujący ocenę potencjału województw, ale i najbardziej narażony na istotne różnice między aktualnymi planami, a faktyczną realizacją

Ocena potencjału budowlanego w poszczególnych województwach będzie się różnić także w zależności od tego, czy interesującym nas segmentem jest budownictwo mieszkaniowe, niemieszkaniowe, czy inżynieryjne. Ze względu na swoją charakterystykę (najbardziej czasochłonne i kosztochłonne) najmocniej różnicować ocenę potencjału poszczególnych województw będą inwestycje w segmencie inżynieryjnym. Niektóre województwa stoją wciąż przed kumulacją prac w tym segmencie, w innych już mają one miejsce i w kolejnych latach nastąpi pewne uspokojenie. Należy jednak pamiętać, że prognozy dotyczące tego segmentu budownictwa obarczone są największym ryzykiem, wynikającym z opóźnień, zmiany terminów i realnych kosztów, a czasem nawet całkowitym porzuceniem wcześniejszych planów. Dlatego ocena potencjału rozwoju poszczególnych województw może w przyszłości ulec pewnym zmianom. W tym kontekście niezwykle istotna będzie późniejsza systematyczna weryfikacja faktycznych rezultatów i ewentualna aktualizacja planów inwestycyjnych (terminów i spodziewanych nakładów). W takim ujęciu pozytywnie wyróżniają się szczególnie województwa zachodniopomorskie i lubelskie.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Szymon Jungiewicz

Construction Business Unit Director 

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, akceptujesz politykę prywatności i wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.