Wiadomości - 10 listopada 2022

Mniej nowych inwestycji – zmiany na rynku prefabrykacji betonowej

Ostatnie miesiące przyniosły ogromną niepewność na rynku budowlanym. Wszelkie analizy i plany przygotowywane w firmach związanych z branżą budowlaną muszą uwzględniać czynniki, które obecnie zmieniają obraz rynku: przebieg wojny w Ukrainie, wysokość inflacji i zjawisk bezpośrednio z nią związanych, rozwój sytuacji makroekonomicznej w gospodarce polskiej, czy relacje z UE skutkujące napływem funduszy unijnych.

 

Spadek liczby nowych inwestycji rozpoczynanych obecnie przełoży się na niższy poziom rynku budowlanego w 2023 r. W raporcie PMR Rynek prefabrykacji betonowej w Polsce 2022, zaprezentowano trzy scenariusze rozwoju rynku prefabrykacji betonowej w nadchodzących latach w zależności od ukształtowania się wpływu tych kluczowych czynników rynkowych. Przeprowadzona analiza wyraźnie pokazuje, że rynek czeka w najbliższych latach zdecydowany spadek popytu.

 

Więcej danych o aktualnej sytuacji polskiego rynku prefabrykacji betonowej znajdą Państwo w raporcie PMR:

 

Rynek prefabrykacji betonowej
w Polsce 2022.
Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027.

 

Silna koncentracja rynku prefabrykacji betonowej

Analitycy PMR wskazują, że aktualnie w Polsce działa ok. 240 firm produkujących elementy ciężkiej prefabrykacji betonowej. Kluczowe znaczenie dla obrazu rynku mają jednak największe firmy. Udział czołowej piętnastki największych firm to niemal 40% całego rynku polskiego (sprzedaży ciężkich elementów prefabrykacji betonowej w Polsce). Gdy zwiększymy grupę największych producentów elementów ciężkiej prefabrykacji betonowej do 50, udział tych podmiotów w rynku polskim wzrośnie już do ponad 75%.

Prefabrykacja betonowa popularna na budowach

Prefabrykowane elementy betonowe są znanym i stosunkowo powszechnie stosowanym rozwiązaniem podczas realizacji większości rodzajów inwestycji. Analitycy PMR oceniają, że obecnie:

 

    • elementy ciężkiej prefabrykacji betonowej stosuje ponad 8 tys. dużych firm wykonawczych (o zatrudnieniu powyżej 9 pracowników);
    • w grupie małych firm budowlanych ponad 17 tys. firm deklaruje stosowanie technologii ciężkich prefabrykatów budowlanych w działalności konstrukcyjnej.

Poniższe wyniki pochodzą z badania koniunktury budowlanej realizowanego w PMR w sierpniu 2022 r. (badanie Koniunktury Budowlanej jest realizowane przez PMR corocznie od 2004 r. na próbie dużych i małych firm będących tzw. generalnymi wykonawcami prac budowlanych).

Małe firmy budowlane
Duże firmy budowlane

Prognozowany spadek aktywności inwestycyjnej w 2023 r.

Rynek prefabrykacji betonowej w Polsce w ostatnich latach rozwijał się w szybkim tempie. Średnie nominalne tempo wzrostu wartości rynku (CAGR) w latach 2017-2021 wynosiło blisko 17%.

 

Na skutek niekorzystnych tendencji obserwowanych szczególnie w segmencie budownictwa kubaturowego, prognozujemy silny spadek rynku ciężkiej prefabrykacji betonowej w 2023 r. Efektem będzie zmniejszenie się udziału wartości rynku elementów ciężkiej prefabrykacji betonowej w wartości polskiego rynku budowlanego. 

Oceniamy, że w 2023 r. wskaźnik ten skurczy się z poziomu ok. 2,4% w 2022 r. do nieco ponad 2,2% w 2023 r. Będzie to jednak i tak rezultat korzystniejszy w porównaniu z 2021 r. i latami wcześniejszymi.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Szymon Jungiewicz

Construction Business Unit Director