Wiadomości - 23 października 2020

Deweloperzy mieszkaniowi a COVID-19

Z uwagi na sprzeczne dane spływające z rynku odnośnie wpływu pandemii na realizację wcześniej założonych planów przez deweloperów mieszkaniowych firma PMR zdecydowała się w drugiej połowie września 2020 r. na przeprowadzenie dedykowanego badania. Wzięło w nim udział niemal 100 przedstawicieli firm deweloperskich. Jakie kluczowe wnioski wypływają z udzielonych odpowiedzi?

Ponad jedna czwarta badanych nie zauważyła jeszcze wpływu pandemii na rynek deweloperski

Odsetek firm deweloperskich, które do tej pory nie zauważyły jeszcze wpływu koronawirusa na pierwotny rynek mieszkaniowy jest zauważalny. Około 27% przedstawicieli badanej grupy firm uważa, że rynek deweloperski nie zmienił się. Pozostali ankietowani zauważyli taką zmianę, jednak różnili się w swoich ocenach, co do siły tego wpływu. Zdecydowana większość zakłada, że rynek wróci do przedpandemicznych poziomów. Około 7% badanych stwierdziło, że taki proces już się zmaterializował. Blisko co czwarty respondent wyraził opinię, że nastąpi to stosunkowo szybko, bo do roku czasu. Jedynie 2% ankietowanych uważa, że rynek już nigdy nie wróci do poprzednich poziomów, a COVID-19 trwale zaburzył jego potencjał.

Co przemawia za tym, że wcześniej bądź później rynek deweloperski powróci do poprzednich poziomów?

Wśród ankietowanych przedstawicieli deweloperów mieszkaniowych rozpiętość czynników przemawiających za powrotem do wcześniejszego stanu jest dosyć duża. Wymieniono ich kilkadziesiąt. Wśród najczęściej powtarzających się wskazać można:

  • zmianę warunków kredytowych w bankach (14% wskazań),
  • powrót do normalności (co dziesiąta firma).

Pod tym pierwszym czynnikiem kryje się przekonanie deweloperów o tym, że banki po pierwszym szoku wypracują nowe metody oceny ryzyka, które nie będą nadmiernie hamować akcji kredytowej.

 

Drugi czynnik to przeświadczenie, że zarówno konsumenci, instytucje, jak i same firmy z upływem kolejnych tygodni i miesięcy nauczą się żyć i efektywnie funkcjonować w nowych warunkach. Dla 7% respondentów już w momencie badania sytuacja wracała do normy, wobec czego powrót rynku deweloperskiego do wcześniejszego poziomu pozostawał tylko i wyłącznie kwestią czasu.

Skoro większość firm deweloperskich dostrzega wpływ COVID-19 na rynek mieszkaniowy, to jakie przełożenie ma ta sytuacja na ich bieżącą działalność?

Wśród deweloperów mieszkaniowych, którzy dostrzegali ograniczenia wynikające z pandemii, zdecydowanie najczęściej wskazywane były dwa rodzaje podjętych działań dostosowawczych do nowej sytuacji. Ponad połowa firm decydowała się na wydłużenie terminu realizowanych budów i/lub opóźnienie startu nowego projektu. Mniej popularnym rozwiązaniem było wstrzymanie nowego projektu i/lub procesów zakupowych działek (w obu przypadkach zdecydowała się na to niespełna co trzecia ankietowana firma).

 

Warto zwrócić uwagę, że zaledwie do dziesiąty ankietowany z badanej grupy wskazał na zupełną rezygnację z rozpoczęcia nowego projektu. Otrzymane wyniki wskazują zatem, że nawet wśród firm deweloperskich odczuwających bezpośredni wpływ pandemii na prowadzony biznes ten wpływ jest w dużym stopniu ograniczony, a jego skutki odwracalne.

Jak duże opóźnienia w realizacji bieżących i uruchamianiu nowych projektów deweloperskich pociągnie za sobą COVID-19?

Skoro już wiemy, że wśród firm deweloperskich, które dostrzegły wpływ pandemii na rynek deweloperski najczęściej podejmowanymi działaniami dostosowawczymi są wydłużenia terminów realizacji bieżących projektów i opóźnienia w uruchamianiu nowych inwestycji to warto zbadać jeszcze skalę tych opóźnień. Czy jest to kwestia tygodni, miesięcy, a może raczej lat? Zadaliśmy również takie pytanie naszym respondentom.

O ile miesięcy wydłużono realizację projektów?O ile miesięcy opóźniono start nowego projektu?
1-2 miesiące 8%15%
3-4 miesiące 58%30%
5-6 miesięcy 31%45%
więcej niż 6 miesięcy 4%10%

Uwaga: na pytanie odpowiadali jedynie deweloperzy, którzy podjęli tego rodzaju działania dostosowawcze.
Źródło: badanie PMR na próbie ok. 100 deweloperów mieszkaniowych, wrzesień 2020

Jak wynika z odpowiedzi udzielonych przez respondentów opóźnienia związane z COVID-19 najczęściej zamykają się w granicach 3-6 miesięcy. Właśnie taki zakres czasowy wskazało niemal 90% respondentów, których firma zdecydowała się na wydłużenie realizacji bieżących projektów. Na taki sam zakres czasowy wskazało również trzy czwarte badanych firm, które przesunęły wcześniej planowany start nowego projektu.

Podsumowanie badania firm deweloperskich

Wyniki badania przeprowadzonego przez PMR wśród deweloperów mieszkaniowych napawają umiarkowanym optymizmem. Wprawdzie duża część tego rodzaju przedsiębiorstw zaobserwowała bezpośredni wpływ sytuacji związanej z pandemią na prowadzony biznes, jednak zazwyczaj oceniają te zmiany jako odwracalne w relatywnie krótkim czasie. Ewentualne działania dostosowawcze przekładają się bardziej na kilkumiesięczne opóźnienia, niż na porzucenie bądź przesunięcie w nieokreśloną przyszłość wcześniejszych planów.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Marcin Uryga

Senior Construction Market Analyst

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, akceptujesz politykę prywatności i wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.