Wiadomości - 3 marca 2020

70 mln RGU na rynku telekomunikacyjnym w Polsce w 2022 roku

Z najnowszych szacunków PMR wynika, że na polskim rynku stale rośnie udział usług telekomunikacyjnych sprzedawanych w pakiecie w relacji do ogółu usług telekomunikacyjnych w kraju. Prognozy PMR zakładają utrzymanie trendu w kolejnych latach. 

 

Więcej danych o aktualnej sytuacji polskiego rynku zintegrowanych usług telekomunikacyjnych znajdą Państwo w raporcie PMR:

 

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych
w Polsce 2022.
Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027.

 

RGU na rynku telekomunikacyjnym w Polsce

Dla całego polskiego rynku PMR szacuje, że liczba sprzedanych usług telekomunikacyjnych (RGU) wzrośnie do 2022 roku do 70 mln, w porównaniu do ok. 60 mln w roku 2015. Ogólnie za wzrost w ostatnich latach odpowiada segment mobilny, zarówno liczba kart SIM w modelu abonamentowym, jak i mobilny internet. W przypadku tego ostatniego segmentu w ostatnim czasie widoczne są również objawy nasycenia. Coraz więcej usług kupowanych jest od tego samego dostawcy. Rynek usług pakietowych w Polsce charakteryzuje stały rozwój, czego odzwierciedleniem jest sukcesywnie wzrastająca liczba usług sprzedawanych w pakietach i dosprzedawanych abonentom.

Z najnowszego badania omnibusowego PMR przeprowadzonego pod koniec 2019 r., wynika, że w 54% gospodarstw domowych w Polsce użytkowane są przynajmniej dwie usługi, które oferuje ten sam dostawca lub operator z tej samej grupy kapitałowej. Co ciekawe, z deklaracji konsumentów wynika, że nie zawsze są oni świadomi takiej sytuacji i zapytani wprost o pakiety usług telekomunikacyjnych deklarują ich posiadanie w wyraźnie mniejszym procencie niż wynikałoby to z analizy podmiotów świadczących pięć podstawowych usług telekomunikacyjnych w gospodarstwie (telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna, mobilny internet, stacjonarny internet, płatna telewizja).

Z badań PMR wynika, że konsumenci w Polsce są relatywnie lojalni wobec swoich operatorów, a sprzedaż pakietów poprawia wskaźniki dotyczące rotacji bazy. Ponad 60% użytkowników pakietów jest związana z tym samym operatorem od ponad 4 lat. Nie przy tym specjalnie znaczenia miejsce zamieszkania.

Uwagi metodologiczne

W listopadzie 2019 r. dział badawczy PMR zrealizował badanie techniką komputerowo wspomaganych wywiadów telefonicznych (CATI) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Próbę dobrano poprzez losowanie respondentów zgodnie z metodą random digit dialing (RDD) przy dbałości o zachowanie proporcji w poszczególnych warstwach (kwotach), tj. dotyczących przede wszystkim zmiennych metryczkowych. Dzięki temu struktura próby jest zbliżona do struktury populacji Polaków.

 

Badanie na próbie ogólnopolskiej posłużyło do oszacowania skali korzystania z usług telekomunikacyjnych oraz zakupu usług w ramach pakietów usług. Dodatkowo zrealizowane zostało pogłębione badanie na celowej próbie osób korzystających z usług wykupionych w ramach pakietów.

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Paweł Olszynka

ICT Business Unit Director