Prognozowanie gospodarcze

Wiedza na temat bieżącej i przewidywanej wartości danego zjawiska (np. wartości rynku, wielkości popytu czy cen) jest niezbędnym elementem przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Właściwa ocena kondycji branży wraz z analizą jej potencjału wzrostu, połączona z ewaluacją specyficznych dla danej dziedziny wskaźników, wspomaga wybór optymalnej strategii, dając przewagę biznesową.

Dane i prognozy opracowywane przez specjalistów PMR powstają w wyniku połączenia specjalistycznych metod, technik i narzędzi badawczych (ilościowych) z wieloletnim doświadczeniem branżowym naszych ekspertów. W rezultacie nasi klienci otrzymują szczegółowe dane i wiarygodne prognozy, jak również przegląd kluczowych determinant rozwoju i czynników wpływających na określone zagadnienie, co pozwala uzyskać pełny obraz sytuacji na rynku.

Jakie między innymi informacje otrzymują od nas klienci?

 • Jaka jest obecna wartość rynku?
 • Jaka jest przewidywana dynamika rozwoju rynku w kolejnych latach?
 • Jaki poziom rynek uzyska w horyzoncie prognozy?
 • Jakie czynniki wzrostu i spadku wpływają na zmiany? Jaki jest ich wpływ na biznes?
 • Jakie zmienne makroekonomiczne należy regularnie obserwować?
 • Jakie są podstawowe założenia dotyczące otoczenia makroekonomicznego w nadchodzących latach?
 • Jakie nowe, istotne trendy będą wpływać na rozwój w kolejnych latach?
 • Jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju rynku?

Przykłady decyzji, które podejmują klienci na podstawie naszych prognoz:

 • W który segment rynku zainwestować?
 • Jak przebudować portfolio produktów?
 • Jakie segmenty rynkowe wyodrębnić?
 • Którą strategię wejścia na rynek wybrać?
 • Jak dostosować budżet do przewidywanych zmian na rynku?

Analizy „szyte na miarę”

Otoczenie makroekonomiczne, wielkość popytu i podaży, wpływ sektora publicznego, ceny produktów i czynników produkcji czy zatrudnienie i wynagrodzenia w sektorze – spektrum czynników wpływających na kondycję danej branży jest szerokie. Pomagamy wyselekcjonować i monitorować te najważniejsze, umożliwiając także wgląd w ich przewidywane ścieżki rozwoju w kolejnych latach.

Równocześnie, w odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby naszych klientów, oferujemy dane w różnych ujęciach:

 • statystyki dla państw/regionów/województw/miast,
 • analizy na poziomie agregatów (np. wartość całego rynku), jak i składowych (np. dotyczące kanałów dystrybucji, segmentów czy produktów),
 • wskaźniki o różnej częstotliwości (np. miesięczne, kwartalne, roczne),
 • prognozy krótko- (np. miesiąc), średnio- (bieżący i przyszły rok) i długookresowe (głównie pięcioletnie, z potencjalnym przedłużeniem okresu prognozy do np. 10 lat),
 • analizy scenariuszowe w oparciu o założenia zaproponowane przez ekspertów PMR (np. wyższy/niższy od spodziewanego wzrost gospodarczy), pozytywne i negatywne czynniki ryzyka dla prognoz, wyselekcjonowane na podstawie oceny prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

Rzetelność prognoz gwarantują stosowane przez nas techniki:

 • stosujemy zaawansowane metody ilościowe i modelowanie ekonometryczne,
 • korzystamy z 25-letniego doświadczenia naszej firmy w prowadzeniu analiz rynkowych,
 • bazujemy na zewnętrznych i wewnętrznych źródłach danych, zapewniając ich spójność i porównywalność,
 • analizujemy sytuację na arenie światowej, międzynarodowej, regionalnej oraz lokalnej,
 • uwzględniamy uwarunkowania makroekonomiczne,
 • identyfikujemy specyficzne uwarunkowania danego rynku,
 • włączamy do procesu informacje zwrotne z rynku i wyniki badań ilościowych i jakościowych,
 • analizujemy potencjalne zmiany strukturalne na rynku,
 • bierzemy pod uwagę specyfikę lokalnego rynku,
 • pogłębiamy analizę trendów – obecnych i przyszłych – o ich wpływ na rynek i konkretną firmę,
 • stosujemy zasadę powtórnej weryfikacji prognoz przez niezależnych członków zespołu projektowego.

Dane i prognozy – co więcej?

Tworzenie prognoz nie wyczerpuje możliwości wykorzystania ekonometrii w doradztwie biznesowym.

Przykłady innych rozwiązań, które mają do dyspozycji nasi klienci:

 • analiza potencjału inwestycyjnego obszaru (np. województwo, miasto),
 • analiza potencjału inwestycyjnego branży,
 • tworzenie rankingów,
 • budowa wskaźników syntetycznych, odpowiadających na specyficzne zapotrzebowanie klientów,
 • badania konwergencji,
 • grupowanie jednostek (np. zakładów produkcyjnych, konsumentów) pod względem podobieństwa – analiza skupień.

Napisz do nas

Najnowsze zrealizowane projekty

Nasze inne usługi

Przewiń do góry