Regulamin zakupów produktów i usług oferowanych

przez PMR Ltd. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

 

§ 1
[Postanowienia ogólne] 

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady świadczenia przez PMR Ltd. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie /adres: ul. Królewska 57, 30-081 Kraków/, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000057694, posiadającą NIP 6762095189 oraz REGON 351586904, kapitał zakładowy 258.900,00 PLN (dalej: PMR) usług drogą elektroniczną, zasady zakupów produktów, zasady zawierania umów w sklepach internetowych PMR oraz na portalach internetowych PMR, a także zasady i warunki udzielania przez PMR licencji niewyłącznej na korzystanie przez Klientów z oferowanych produktów. 
 2. Niniejszy Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami). 
 3. PMR oświadcza i gwarantuje, iż przysługują mu wyłączne prawa autorskie majątkowe do Produktów oferowanych w Sklepie, a w przypadku Produktów stanowiących bazy danych jest również producentem takich baz w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych. 
 4. Przed dokonaniem zakupu, Klient we własnym zakresie jest zobowiązany do sprawdzenia czy Usługi będą mogły być świadczone, a zakupione Produkty będą mogły być odczytane na jego nośnikach (komputer, potrzebne oprogramowanie, inne urządzenia etc). PMR nie ponosi odpowiedzialności za infrastrukturę informatyczną Klienta oraz możliwość odczytania danych z plików dostarczanych w formatach oferowanych przez PMR. 
 5. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Klient wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu we wszelkich transakcjach dotyczących zakupu Produktów od PMR jak również w zakresie świadczenia nieodpłatnych usług przez PMR na rzecz Klienta.  

 

§ 2
[Definicje] 

 

 1. Poza pojęciami określonymi w treści innych postanowień, na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
  a) Czas dostawy – czas, w jakim PMR przygotuje i/lub skompletuje zakupione Produkty i/lub świadczone Usługi i przekaże do wysłania właściwą formą dostawy: drogą elektroniczną lub pocztową.  
  b) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  c) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług i/lub kupująca Produkty PMR. PMR nie świadczy usług na rzecz konsumentów.  
  d) Organizacja – Klient będący pojedynczą osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej dokonuje zakupu Produktu od PMR i posiada jeden numer identyfikacji podatkowej, w szczególności, na potrzeby licencji udzielanych zgodnie z niniejszym Regulaminem za osoby w ramach organizacji nie uważa się w szczególności pracowników, wspólników, członków organów oraz stałych współpracowników: (a) jednostek powiązanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości; (b) spółek powiązanych ani dominujących w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych; (c) przedsiębiorstw powiązanych w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z runkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu; (d) przedsiębiorstw stowarzyszonych w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z runkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.  
  e) 
  Płatność kartą płatniczą – płatność dokonywana przez Klienta przy użyciu karty płatniczej, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej.  
  f)
  Portal internetowy PMR – bezpłatny serwis internetowy, stanowiący własność PMR, z którego może korzystać nieograniczony krąg użytkowników, a który działa pod adresem pmrmarketexperts.com, wraz ze wszystkimi podstronami. 
  g) 
  Produkty – płatne raporty, newslettery, statystyki i prognozy, bazy danych, bazy produktów, firm, inwestycji, analizy, zestawienia, szkolenia, warsztaty, webinaria, konferencje i inne płatne spotkania oraz publikacje, które są oferowane przez PMR w Sklepie oraz do których zapewniony jest dostęp drogą elektroniczną (Produkty Cyfrowe, czyli niezapisane na materialnym nośniku) lub dostarczane w inny sposób (Produkty Inne, czyli m.in. zapisane na materialnym nośniku dostarczane przez firmę kurierską lub pocztową). Produkty elektroniczne są udostępniane m.in. w formatach plików PDF, PPT, WORD oraz XLS.  
  h)
  Produkty nieopublikowane – Produkty oferowane przez PMR za pośrednictwem Sklepu, których produkcja nie została jeszcze ukończona, oznaczone jako Produkty niedostępne w chwili składania Zamówienia, m.in. z przyszłą datą lub jako „dostępne wkrótce”, lub „nadchodzące”.  
  i) 
  Produkty opublikowane – Produkty oferowane przez PMR za pośrednictwem Sklepu, których produkcja została ukończona i które są dostępne w chwili składania Zamówienia.  
  j) 
  Przelew bankowy – płatność dokonywana przez Klienta w banku, poprzez konto internetowe, stacjonarne lub na poczcie.  
  k)
  Podmiot dominujący względem Klienta – względem Klienta będącego spółką wyłącznie spółka dominująca w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych. 
  l) Serwis PMR – usługa polegająca na zapewnieniu Klientowi dostępu do wykupionych Produktów/Usług online za pośrednictwem serwisu internetowego pmrmarketexperts.com/account/login i jego podstron, za pomocą danych dostępowych (nazwa użytkownika/nazwa konta i hasło) dostarczanych przez PMR na rzecz każdego z Użytkowników wskazanych w procesie zakupu Produktów przez Klienta. 
  m)
  Siła wyższa – wszelkie zdarzenia, których wystąpienia i skutków Strony nie przewidywały w dniu zawierania umowy dotyczącej udziału w danym spotkaniu takie jak wojny, zamieszki, katastrofy naturalne, czy epidemie. Na potrzeby niniejszego Regulaminu uznaje się, że okoliczności związane z ogólnoświatową epidemią SARS-COV-2 (COVID-19), w tym ograniczenia i inne środki zaradcze wprowadzane w walce z tą epidemią przez rządy państw, w których jurysdykcji pozostają kwestie związane z danym spotkaniem, będą uznawane za Siłę Wyższą w rozumieniu niniejszego Regulaminu. 
  n)
  Sklep – sklep internetowy PMR, działający pod adresem pmrmarketexperts.com, oferujący Produkty i Usługi znajdujące się w ofercie Sklepu, za pośrednictwem Internetu, który to Sklep jest własnością PMR tel.: +48 782 011 000, adres e-mail: info@pmrcorporate.com, przy czym na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że definicja Sklepu nie jest ograniczona do strony internetowej, na której udostępnione są funkcjonalności teleinformatyczne do bezpośredniego składania zamówień na Produkty, ale obejmuje również stronę internetową z informacjami handlowymi dotyczącymi Produktów prowadzoną przez PMR, przy założeniu, że same zamówienia na Produkty jak i ich akceptacja następuje w formie dokumentowej (wiadomości e-mail) wysyłane przez umocowanych reprezentantów PMR oraz Klienta. 
  o) 
  Umowa – umowa zawarta między PMR a Klientem, na podstawie której PMR jest zobowiązany do zapewnienia Klientowi dostępu do Serwisów PMR i/lub przesyłania Produktów na wskazany przez Klienta adres e-mail i/lub adres pocztowy, która może być połączona z bezterminową licencją na korzystanie z określonego w Umowie Produktu. 
  p)
  Usługi – usługi płatne i bezpłatne świadczone przez PMR drogą elektroniczną na rzecz Klientów, oferowane m.in. w ramach Sklepu, Serwisów PMR (m.in. udostępnianie/dostarczanie raportów, newsletterów, wysyłek promocyjnych, informacyjnych i handlowych, baz danych, analiz, artykułów, zestawień oraz innych materiałów i publikacji m.in. w postaci serwisów internetowych, w postaci plików HTML, Word, Excel, PDF). 
  q)
  Użytkownik – osoba fizyczna, będąca Klientem, pracownikiem lub współpracownikiem Klienta, wskazana w trakcie procesu zakupu Produktów. 
  r) 
  Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wraz z jego przyszłymi zmianami. 
  s)
  Zamówienie złożenie oferty zawarcia umowy (zakupu Produktów i/lub korzystania z płatnych Usług) poprzez wypełnienie i zaakceptowanie/wysłanie do PMR odpowiedniego formularza zamówienia: elektronicznego, drukowanego lub w formacie PDF/Word.  

 

§ 3
[Licencja udzielana przez PMR] 

 

 1. PMR udziela licencji na Produkty zakupione w Sklepie, na następujących polach eksploatacji:  
  a) udostępnianie Produktu w ramach Organizacji w całości lub w części poprzez umożliwienie wglądu następującym kategoriom osób: pracownicy, wspólnicy będący osobami fizycznymi, członkowie organów oraz osoby fizyczne będące stałymi współpracownikami Klienta, z którymi Licencjobiorca związany jest umową cywilnoprawną;  
  b) wykorzystanie danych zawartych w Produkcie na potrzeby przygotowywania wewnętrznych (udostępnianych w ramach Organizacji – kategoriom osób, o których mowa w lit. a powyżej) prezentacji i raportów, analiz oraz planowania własnej działalności gospodarczej (biznes plany, plany rozwoju działalności); 
  c) wykorzystanie danych na potrzeby przygotowywania raportów i prezentacji dla Podmiotów Dominujących Względem Klienta; 
  d) utrwalanie i kopiowanie Produktu w całości oraz w części wyłącznie w ramach Organizacji oraz w zakresie, w jakim jest to uzasadnione dla technicznego umożliwienia realizacji pól eksploatacji wskazanych wyżej w lit. a-c powyżej. 
 2. Produktami, do korzystania z których PMR udziela licencji są niedostępne powszechnie informacje o poszczególnych branżach lub sektorach rynkowych. Produkty są wynikiem przeprowadzanych przez PMR badań i analiz oraz wieloletniego doświadczenia pozwalającego najlepiej interpretować dane. Z uwagi na łatwość wykorzystania danych bez zgody i w sposób sprzeczny z interesem PMR, PMR musi stosować odpowiednie zabezpieczenia i ściśle ograniczać pola eksploatacji Produktów na podstawie udzielonej licencji. Wszelkie przypadki chęci szerszego wykorzystania Produktów wymagają zgody PMR, wyrażonej w trybie zawarcia odrębnej umowy zgodnie z procedurą opisaną poniżej w § 4 pkt. 6 Regulaminu.  
 3. Poniższa tabela przedstawia przykładowe dopuszczalne i niedopuszczalne sposoby korzystania z Produktów zgodnie z postanowieniami licencji:  

 

Nielimitowane przesyłanie, wykorzystywanie produktu w ramach jednej Organizacji tak
Nielimitowane udostępnianie pracownikom i członkom organów Organizacji, przy czym Klient odpowiada za działania i zaniechania takich osób jak za własne działania i zaniechaniatak
Tworzenie na podstawie danych wewnętrznych raportów, analiz, biznesplanów i planów rozwoju przedsiębiorstwa na potrzeby Organizacji tak
Tworzenie na podstawie danych prezentacji dla zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników oraz innych wewnętrznych organów powołanych w Organizacjitak
Przesyłanie produktu lub danych z produktu do spółek zależnych nie
Przesyłanie produktu lub danych z produktu do podmiotów powiązanychnie
Przesyłanie produktu lub danych z produktu do podmiotu dominującegonie
Tworzenie na podstawie danych prezentacji i analiz dla podmiotu dominującego tak
Republikacja, np. w raportach rocznych, wykorzystanie w projektach konsultingowych dla innych podmiotównie

 

§ 4
[Warunki korzystania z licencji] 

 

 1. Wszelkie utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie produktu poza zakresem tej licencji jest niedozwolone, w szczególności licencja nie obejmuje udostępniania Produktów w całości lub w części kontrahentom ani klientom Klienta. 
 2. Klient jest zobowiązany do korzystania z Produktów wyłącznie w sposób określony w udzielonej licencji. 
 3. Klient zobowiązany jest zapewnić, że członkowie jego Organizacji, którym udostępni Produkt zgodnie z zakresem otrzymanej licencji nie będą naruszać jej postanowień w szczególności poprzez rozpowszechnianie, publikację lub udostępnianie w jakiejkolwiek formie Produktów osobom lub podmiotom, których nie obejmują pola eksploatacji opisane w § 3 ust. 1 Regulaminu. Klient ponosi odpowiedzialność, za wszelkie działania i zaniechania członków swojej organizacji, którym udostępnia Produkty zgodnie z zakresem udzielanej licencji jak za własne działania i zaniechania.  
 4. Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie oraz udostępnianie Produktów (zarówno całości, jak i fragmentów, a w wypadku Serwisów PMR również danych dostępowych do serwisów) poza zakresem udzielonej Klientowi licencji jest niedozwolone, w tym również w przypadku, w którym Klient powołuje się na źródło udostępnianych danych. 
 5. Wszelkie informacje o prawach autorskich zawarte w samych Produktach są bezpośrednio inkorporowane do warunków licencji przez odwołanie.  
 6. PMR może odmówić realizacji Zamówienia na podstawie niniejszego Regulaminu na rzecz Klienta, który prowadzi działalność konkurencyjną względem PMR (w szczególności podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie prac badawczych, usług doradczych, bankowych oraz podmioty prowadzące działalność inwestycyjną). W takim przypadku Klient i PMR zawierają osobną umowę określającą ich wzajemne prawa i obowiązki w zakresie korzystania z Produktów i poufności na zasadach odzwierciedlających wzajemną pozycję Stron oraz konkurencyjny charakter ich działalności.  
 7. Klient wyraża zgodę na informowanie przez PMR o fakcie skorzystania przez niego z Usług lub Produktów, w ramach działań marketingowych prowadzonych przez PMR jak również na posługiwanie się w tym zakresie nazwą Klienta oraz jego logotypem. Klient może na piśmie zażądać zaprzestania wykorzystywania przez PMR swojej nazwy oraz logotypu w powyżej opisany sposób, co nie narusza dopuszczalności wykorzystywania nazwy oraz logotypu w okresie poprzedzającym takie powiadomienie.

§ 5
[Świadczenie usług drogą elektroniczną] 

 

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, w tym z Produktów online, Klienci muszą dysponować:  
  a)
  urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet; 
  b) aplikacją komputerową wyposażoną w czytnik PDF (Portable Document Format); 
  c) oprogramowaniem Microsoft Office lub kompatybilnym z Microsoft Office  
  d) jedną z następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, Opera lub Safari.  
 2. Usługami oferowanymi przez PMR bezpłatnie jest możliwość przeglądania i odczytywania przez Klientów materiałów (tj. plików, tekstów, zdjęć, grafik, danych, zestawień itd.) bezpłatnie dostarczanych przez PMR za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieszczanych na Portalach internetowych PMR w ramach dostępu bezpłatnego do Portali internetowych PMR i w ramach testowego/bezpłatnego dostępu do płatnych Produktów. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności przez Klienta w pliku, na Portalu internetowym PMR lub w Produkcie (np. otworzenie pliku, kliknięcie w link zamieszczony w e-mailu lub na portalu w celu odczytania jakiejkolwiek informacji).  
 3. Zawarcie umowy świadczenia Usług płatnych drogą elektroniczną, mających za przedmiot umożliwienie Klientowi dostępu do Produktów (w tym Usługa dostarczenia Produktów oraz Umowy subskrypcji), następuje w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia na daną płatną Usługę oferowaną w Sklepie i po przyjęciu oferty Klienta przez PMR. Wysokość opłat i sposoby wnoszenia opłaty, PMR określa w Sklepie. W przypadku Usługi płatnej, Klient jest uprawniony do korzystania z Usługi i/lub Produktu wyłącznie w sposób określony w udzielonej przez PMR licencji. 
 4. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia danych dostępowych (tj. nazwy użytkownika/nazwy konta i hasła) do Serwisów PMR przed dostępem osób nieuprawnionych. Klient nie jest uprawniony do przekazywania osobom trzecim lub innym podmiotom jakichkolwiek informacji pozwalających na logowanie się przez osoby nieuprawnione do Serwisów PMR, w szczególności nie jest upoważniony do przekazywania osobom trzecim lub innym podmiotom nazwy użytkownika/nazwy konta, hasła, a także innych danych umożliwiających identyfikację w Serwisach PMR. Korzystanie z Serwisów PMR będzie odbywać się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (niedozwolone są żadne próby wpłynięcia na sposób działania serwisu, hakowanie itp.). 
 5. Serwisy PMR będą dostępne 24 godziny na dobę. PMR jest uprawniony do czasowego wyłączenia dostępności w przypadku problemów technicznych lub innych przyczyn niezależnych od PMR. Ponowne uruchomienie nastąpi niezwłocznie po usunięciu przeszkody lub przyczyny zawieszenia. PMR jest uprawniony do przeprowadzania prac związanych z utrzymaniem serwisów, dokonywania aktualizacji oprogramowania itd., w czasie których Serwisy PMR mogą być niedostępne. 
 6. PMR zastrzega, że Usługi świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu jak również Produkty oferowane na podstawie niniejszego Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny. PMR zastrzega, że korzystanie z Usług odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Klienta. Wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych poprzez świadczenie Usług ponosi Klient. PMR nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klientów lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp. informacji udostępnianych przez PMR oraz nie udziela żadnej gwarancji, dorozumianej ani wyraźnej co do przekazywanych w Produktach informacji.  
 7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie używanym przez Klienta. 

 

 

§ 6
[Zasady zawierania Umów] 

 

 1. Postanowienia regulaminu zawarte w § 5 Regulaminu stosuje się również odpowiednio do zasad działania Sklepu. 
 2. Informacje dotyczące Produktów zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy. Ceny i opisy Produktów są wiążące z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta. 
 3. Procedura składania Zamówienia jest następująca: 
  a) Klient składa do PMR zapytanie ofertowe drogą e-mailową wskazując: 
       I)    wersję językową dla każdego Produktu jakim jest zainteresowany;  
       II)   preferowany przez Klienta sposób płatności spośród udostępnianych przez PMR dla Produktu;  
       III)  preferowany przez Klienta sposób dostarczenia Produktu spośród udostępnianych przez PMR dla Produktu;  
       IV)  dane identyfikacyjne Klienta i dane osobowe Użytkownika;
       V)   dane niezbędne do wystawienia przez PMR faktury VAT oraz dostarczenia Produktów.  
  b) Przedstawiciel PMR kontaktuje się z Klientem w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przesyłając formularz zamówienia oraz niniejszy Regulamin wraz z aktualną ceną wskazanych przez Klienta Produktów;  
  c) Klient korzystając z otrzymanego formularza składa Zamówienie, które stanowi jednocześnie ofertę zawarcia umowy z właścicielem Sklepu. Zamówienie będzie uznane za złożone, a umowa uznana za zawartą, gdy Klient prawidłowo wypełni i zaakceptuje/prześle do PMR formularz Zamówienia, a PMR zaakceptuje złożone Zamówienie;  
  d) PMR za pośrednictwem swojego przedstawiciela, który przekazał Klientowi formularz zamówienia – akceptuje złożone Zamówienie – w którym to momencie dochodzi do zawarcia Umowy między PMR a Klientem na warunkach opisanych w Zamówieniu i niniejszym Regulaminie.  

 

 

§ 7
[Płatności] 

 

 1. Stosowanymi formami płatności dla Zamówień jest: a. Przelew bankowy; b. Płatność kartą płatniczą. 
 2. W przypadku płatności przelewem bankowym, w tytule przelewu Klient zobowiązany jest podać numer faktury. 
 3. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego prowadzonego przez wyspecjalizowany podmiot trzeci, do którego przekierowanie następuje za pośrednictwem bezpiecznego połączenia SSL. 
 4. Ceny Produktów podane w Sklepie nie obejmują podatków VAT. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 5. W Sklepie ceny Produktów są podane w walucie EUR. Faktura VAT zawiera cenę Produktu w walucie EUR oraz PLN. Cena Produktu w PLN będzie przeliczona według kursu średniego EUR do PLN określanego przez NBP na dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. 
 6. Faktura VAT będzie wystawiana w formie elektronicznej i przesyłana drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, na co Klient wyraża zgodę akceptując treść Regulaminu. PMR może również wystawić fakturę w formie papierowej. 
 7. W przypadku braku terminowej zapłaty pełnej Ceny Zamówienia w terminie wskazanym na fakturze PMR może jednostronnie anulować Zamówienie. 
 8. PMR zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów i/lub Usług znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych Produktów i/lub Usług do oferty Sklepu, prowadzenia akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian. Ceny zamówionych w Sklepie przez Klienta Produktów i/lub Usług obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia i zawarcia umowy są wiążące dla stron nie mogą zostać jednostronnie zmienione. 

 

 

§ 8
[Dostawa] 

 

 1. Produkty w formacie PDF lub Produkty udostępniane Klientom za pośrednictwem Serwisu PMR, produkty są dostarczane w ciągu 2 dni roboczych od dnia zapłaty całości wynagrodzenia PMR. PMR może wstrzymać się z realizacją swojego świadczenia do momentu zapłaty przez Klienta całości wynagrodzenia. PMR dostarcza produkty wedle swojego wyboru albo (i) wysyłając Produkt Klientowi na wskazany przez niego adres e-mailowy; albo (ii) udzielając Klientowi dostępu do wyświetlania treści Produktu w Serwisie PMR. 
 2. W przypadku dostępności Usługi umożliwiającej ściągnięcie przez Klienta Produktów samodzielnie, bezpośrednio ze strony internetowej Sklepu, dostawa Produktów w wersji elektronicznej jest realizowana z chwilą udostępnienia tych Produktów konkretnemu Klientowi przez PMR na stronie Sklepu.  
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów lub niewykonanie Usług, wynikające z błędnie podanego przez Klienta adresu e-mail, blokad nałożonych na serwery pocztowe Klienta, na podany adres e-mail Klienta lub na komputer/sieć komputerową Klienta, oraz innych przyczyn niezależnych od Sklepu, w tym nieprawidłowego działania sieci Internet.  
 4. Produkty nieopublikowane są niedostępne w momencie zawierania Umowy. Dostawa Produktów nieopublikowanych następuje po ich opublikowaniu, a więc po zakończeniu procesu ich produkcji, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie. Terminy dostawy dla Produktów nieopublikowanych liczone są od dnia opublikowania Produktów lub zapłaty należnego wynagrodzenia (w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później). O dacie opublikowania Produktów Klient jest informowany za pośrednictwem działu sprzedaży PMR.  
 5. PMR zastrzega sobie prawo do odstąpienia od produkcji Produktu nieopublikowanego na dowolnym etapie tej produkcji. PMR nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku rezygnacji z produkcji Produktu nieopublikowanego. W szczególności PMR nie odpowiada za jakiekolwiek szkody lub utracone korzyści powstałe po stronie Klientów w związku z rezygnacją z zakupu Produktu, na którego publikację Klient liczył. 
 6. Wszystkie zakupy są ostateczne. W przypadku zawarcia przez PMR i Klienta umowy, płatności nie będą zwracane, ale w szczególnych przypadkach, za zgodą PMR, strony mogą zmienić przedmiot umowy w ten sposób, że opłata za Produkt może zostać przeznaczona na zakup innego Produktu oferowanego przez PMR w Sklepie. Jeśli Klient nie jest pewny zakupu, polecany jest kontakt z działem sprzedaży w celu otrzymania szczegółowej prezentacji Produktów (tel.: +48 782 011 000; email: sales@pmrcorporate.com).  
 7. PMR może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jak również jest uprawniony do zaprzestania świadczenia Usług i/lub dostarczania Produktów lub zablokowania lub usunięcia dostępu Klienta do Serwisu PMR bez uprzedzenia w przypadku, gdy Klient naruszy jakiekolwiek warunki licencji udzielonej na Produkt. Wypowiedzenie umowy przez PMR z powyższych przyczyn nie powoduje obowiązku zwrotu na rzecz Klienta dotychczas pobranych opłat.  

 

 

§ 9
[Uczestnictwo w spotkaniach biznesowych PMR] 

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu biznesowym PMR jest rejestracja udziału w wybranym spotkaniu i wniesienie stosownej opłaty za uczestnictwo w tym spotkaniu, określonej w Sklepie.  
 2. Opłata za uczestnictwo w spotkaniu obejmuje:  
  a) uczestnictwo w wykładach ekspertów;  
  b) uczestnictwo w sesji pytań;
  c) uczestnictwo w dyskusji między uczestnikami spotkania;  
  d) przerwy kawowe i posiłek przewidziany w danym spotkaniu;  
  e) materiały uzupełniające. 
 3. Postanowienia dotyczące składania Zamówień oraz dokonywania płatności w związku z zamawianiem Produktów zawarte w § 6-7 stosuje się odpowiednio do zamawiania szkoleń, z zastrzeżeniem odstępstw wynikających z ust. poniższych. 
 4. Zamówienie na udział w spotkaniu biznesowym zawiera nazwę wydarzenia oraz termin jego przeprowadzenia – z dostępnych w Sklepie oraz listę uczestników, którzy mają wziąć udział w spotkaniu. 
 5. W przypadku zgłoszenia większej liczby osób przez jednego Klienta na spotkanie biznesowe, PMR przewiduje możliwość zorganizowania spotkania dedykowanego dla jednego Klienta lub wyznaczenia kolejnego terminu spotkania. 
 6. Płatności za udział w wydarzeniu należy dokonać: 
  a)
  W przypadku zamówienia dokonanego wcześniej niż 30 dni przed wydarzeniem – na podstawie faktury proformy w terminie wskazanym na fakturze (nie dłuższym niż 14 dni od dnia wystawienia proformy), na konto podane na fakturze. Po otrzymaniu wpłaty PMR wystawia fakturę zaliczkową. Faktura końcowa VAT zostanie wystawiona po realizacji usługi. W tym wypadku wartość zamówienia i cena usługi zostanie wyceniona w PLN według kursu średniego EUR do PLN określanego przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury proforma. Rozliczenie zaliczki nastąpi wyłącznie w PLN według dokonanej wyceny;  
  b) W przypadku zamówienia złożonego w terminie krótszym niż 30 dni przed wydarzeniem, płatności należy dokonać na podstawie faktury VAT w ciągu 14 dni od jej wystawienia, na konto podane na fakturze, nie później jednak niż na dzień przed wydarzeniem.  
 7. PMR ma prawo weryfikacji i odmowy wstępu na organizowane wydarzenie wszelkim zgłoszonym Uczestnikom, których udział w wydarzeniu nie został opłacony. 
 8. Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w spotkaniu biznesowym na warunkach określonych poniżej:  
  a) W przypadku rezygnacji do 30 dni przed spotkaniem, na który zostało dokonane zgłoszenie, uczestnik zostanie obciążony kosztami manipulacyjnymi w wysokości 250 Euro + 23% VAT za każde anulowane zgłoszenie;  
  b) W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 30 dni przed spotkaniem, uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury i nie przysługuje mu zwrot żadnych kosztów;  
  c) W przypadku nieobecności w spotkaniu, a także braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający obowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy;  
  d) Rezygnacji z udziału w spotkaniu należy dokonać w formie dokumentowej i przesłać na adres e-mailowy: events@pmrcorporate.com  
 9. W przypadku chęci zmiany osoby zgłoszonej w celu uczestnictwa w spotkaniu, należy o tym niezwłocznie poinformować organizatora w formie przynajmniej dokumentowej (np. e-mailowo). 
 10. W przypadku odwołania spotkania z winy PMR, opłata za uczestnictwo w spotkaniu zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od daty planowanego spotkania. 
 11. PMR zastrzega sobie prawo do zmiany programu i miejsca spotkania jak również do zmiany jego terminu. 
 12. Odwołanie, zmiana miejsca lub terminu spotkania spowodowane okolicznościami, za które PMR nie ponosi odpowiedzialności nie będzie traktowane jako naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności PMR może odwołać spotkanie lub dokonać odpowiednich zmian miejsca lub terminu takiego spotkania w przypadkach podyktowanych okolicznościami noszącymi znamiona Siły Wyższej. Żadne opłaty dokonane przez Klientów nie będą zwracane, w przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu związane ze zmianą programu i miejsca lub terminu spotkania w efekcie wystąpienia Siły Wyższej. 
 13. PMR zastrzega, że korzystanie z przekazywanych informacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko klienta. Wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem tych informacji ponosi klient. PMR nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec klientów lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp. informacji udostępnianych przez PMR oraz nie udziela żadnej gwarancji, dorozumianej ani wyraźnej co do przekazywanych na spotkaniach informacji.  

 

 

§ 10
[Reklamacja] 

 

 1. Reklamacje można składać np. poprzez kontakt z działem sprzedaży PMR (e- mail: sales@pmrcorporate.com) lub w formie pisemnej za pomocą listu poleconego na następujący adres: PMR Ltd. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, Polska. 
 2. W przypadku usterek Produktu (wady fizyczne Produktu) Klientowi przysługuje wyłącznie uprawienie do wezwania PMR do usunięcia usterek Produktu (przesłanie Produktu bez usterek). PMR zastrzega termin 14 dni na naprawienie usterek. W przypadku usterek Produktu, Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, a także nie może żądać obniżenia opłaty za Produkt. PMR wyłącza odpowiedzialność za wady prawne Produktu. Z uwagi na charakter Produktów za wadę (usterkę) produktu nie uznaje się jakichkolwiek cech treści Produktu (dane i ich zestawienie, układ, informacje), a jedynie problemy techniczne uniemożliwiające uzyskanie dostępu lub wyświetlenie Produktu.  
 3. Klient jest zobowiązany złożyć reklamację w terminie do 2 miesięcy od dnia wystąpienia udzielenia dostępu do Produktu przez PMR. PMR rezerwuje sobie 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Klienta oraz:  
  a) w przypadku Usług wymagających rejestracji – nazwę użytkownika/nazwę konta Klienta;  
  b) w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail – adres e-mail Klienta, który został podany PMR w procesie zakupu. 
 4. O decyzji PMR Klient zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub w przypadku złożenia przez Klienta reklamacji w formie innej, np. e-maila, w formie, w jakiej Klient złożył reklamację.  

 

§ 11
[Ochrona danych osobowych] 

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej jako „RODO”) PMR informuje, iż:  
  a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PMR Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-081, ul. Królewska 57;  
  b) Kontakt do inspektora ochrony danych w PMR Ltd Sp. z o.o.: dpo@pmrcorporate.com 
  c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1, pkt a) RODO oraz w celu wykonania zawartych umów na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO;  
  d) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług zaopatrujących naszą firmę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (dostawcy usług teleinformatycznych, oprogramowania, firmy kurierskie i pocztowe, obsługa prawna i windykacyjna);  
  e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  
  f)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres minimum 6 lat lub do odwołania zgody;  
  g) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
  h) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  
  i) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
 2. W przypadku uzyskania przez PMR wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Produktów i/lub Usług w sposób niezgodny z prawem, udzieloną licencją lub Regulaminem, PMR może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta. 
 3. PMR może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe: 
  a) nazwisko, imiona, płeć Klienta oraz Użytkownika;  
  b) numer NIP Klienta;  
  c) adresy Klienta, z uwzględnieniem kraju, miasta i kodu pocztowego;  
  d) adresy poczty e-mail Klient oraz Użytkownika i stron www będących własnością Klienta; 
  e) numery telefoniczne Klienta oraz Użytkownika;  
  f) rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Klienta.  
 4. PMR może przetwarzać również m.in. następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usługi: 
  a)
  oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;  
  b) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Produktów i/lub Usług, a także Portali internetowych PMR i Sklepu.  
 5. Akceptując formularz rejestracyjny, kontaktowy lub formularz Zamówienia, Klient określa swoje dane osobowe, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niezawarciem umowy z PMR. 
 6. PMR dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypisania się z elektronicznych newsletterów, przesyłek marketingowych, informacyjnych i handlowych oraz innych form komunikacji ze strony PMR. Użytkownik może wypisać się z posiadanych darmowych subskrypcji poprzez wykorzystanie linku, jaki znajduje się w każdym e-mailingu lub e-newsletterze wysłanym do użytkownika przez PMR lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail z tematem „WYPISZ” na adres marketing@pmrcorporate.com
 8. Zasady przetwarzania danych osobowych przez PMR są uszczegółowione w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: pmrmarketexperts.com/polityka-prywatnosci. 

 

 

§ 12
[Polityka cytowania] 

 

Zapisy Polityki cytowania mogą od czasu do czasu ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualna wersja Polityki cytowania znajduje się zawsze na portalach internetowych PMR pod adresem pmrmarketexperts.com/polityka-cytowania. PMR zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wyników swoich badań, włącznie z prawem odmowy publikacji tych informacji przez osoby trzecie. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient akceptuje równocześnie postanowienia Polityki cytowania. 

 

 

§ 13
[Postanowienia końcowe] 
 1. Niniejsza wersja regulaminu wchodzi w życie od dnia 01.08.2023 roku i dotyczy wszystkich Zamówień złożonych w tym i po tym dniu. Regulamin jest dostępny na Portalach internetowych PMR w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie przez Klienta. 
 2. PMR zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klienta w Sklepie przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia przez Klienta Zamówienia. Wszelkie zmiany niniejszych warunków i zasad sprzedaży obowiązują od daty ich opublikowania na Portalach internetowych PMR. 
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego(prawo właściwe). 
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umów zawartych między PMR a Klientem jest polski sąd powszechny (jurysdykcja wyłączna) właściwy dla siedziby PMR.