Definicje 

Poniższe terminy pisane w niniejszym dokumencie z wielkiej litery posiadają następujące znaczenie:

  • PMR albo Administrator – PMR Ltd. Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 57-081, KRS nr 0000057694
  • Serwis internetowy PMR – pmrmarketexperts.com
  • Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu internetowego PMR, w tym osoba udostępniająca dane na potrzeby komunikacji z PMR bądź pobierania materiałów z Serwisu internetowego PMR

 

   Administrator danych 
 1. Poniższe zapisy prezentują postanowienia w zakresie podejścia PMR do celów i sposobów wykorzystywania, bezpieczeństwa i przechowywania danych osobowych oraz danych firm. Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016, (dalej zwanego „Rozporządzeniem” bądź „RODO”), poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników, jak również dotyczących praw przysługujących Użytkownikom w związku z przetwarzaniem. 
 2. Administratorem danych osobowych jest spółka PMR Ltd. Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, KRS nr 0000057694. Kontakt z Administratorem jest możliwy w drodze korespondencji na adres podany powyżej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dpo@pmrcorporate.com lub telefonicznie: +48 609 290 093.

  Rodzaj zbieranych danych 
 3. Informacje o Użytkownikach zbierane przez PMR automatycznie obejmują m.in.:

  3.1  oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
   

  3.2  informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z produktów i/lub usług PMR, a także Serwisu internetowego PMR;
   

  3.3  protokół internetowy (IP), który używany jest do łączenia z siecią Internet;
   

  3.4  typ przeglądarki internetowej oraz jej wersja, typ systemu operacyjnego oraz jego wersja;
   

  3.5  adres URL, z którego Użytkownik wszedł na stronę internetową PMR;

  3.6  dane geograficzne, informacje o zachowaniu na stronie, o lokalizacji czy o zainteresowaniach Użytkownika;
   

  3.7  informacje na temat statusu zamówienia bezpłatnych materiałów, gdy Użytkownik zamawia je przez formularze umieszczone na stronie.
 4.  Informacje zbierane automatycznie obejmują m.in. pliki Cookies (pliki Cookies są składowane na dysku twardym komputera, gdy odwiedzana jest jeden z Serwisu internetowego PMR; służą one m.in. do przechowywania informacji na temat sesji, dostosowywania strony oraz reklam wyświetlanych na innych stronach oraz do tworzenia statystyk; witryna może nie działać poprawnie, gdy wyłączona jest obsługa tych plików). Dokładne omówienie polityki Cookies znajduje się w dalszej części niniejszego dokumentu. 
 5. Informacje podawane dobrowolnie przez odwiedzających Serwis internetowy PMR są gromadzone przy: 

  5.1  wypełnianiu formularzy, np. kontaktowych, rejestracyjnych czy zamówienia materiałów;
   

  5.2  przesyłaniu zapytań na temat produktów i/lub usług za pośrednictwem strony internetowej;
   

  5.3  zamawianiu bardziej szczegółowych informacji na temat produktów i/lub usług; 

  5.4  zapisie na newslettery;
   

  5.5  zapisie na inne materiały (m.in. artykuły, informacje rynkowe), powiadomienia i wysyłki promocyjne lub informacyjne;
   

  5.6  dodawaniu komentarzy oraz podczas korzystania z forum lub czatu;
   

  5.7  korzystaniu z innych podobnych funkcjonalności Serwisu internetowego PMR, udostępnianych w danym czasie przez Administratora.
   
 6. Rejestracja oraz wypełnienie formularzy dostępnych w Serwisie internetowym PMR są dobrowolne. Brak udostępnienia danych osobowych w Serwisie internetowym PMR nie wyklucza możliwości korzystania z serwisu, ale uniemożliwia opcję zamawiania lub pobierania nieodpłatnych materiałów.  
 7. Informacje osobowe lub firmowe, o których podanie Użytkownik może zostać proszony w Serwisie PMR, to m.in.: adres e-mail,  imię, nazwisko, nazwa stanowiska, firma, adres www, branża prowadzonej działalności, adres, miasto, kod pocztowy, kraj, nr telefonu oraz interesujące Użytkownika branże. 
 8. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe określone w punkcie 3 oraz powiązane z nimi dane wskazane w punkcie 7, jak również te dane, które Użytkownik przekaże Administratorowi na własne życzenie. 

   

  Cel zbierania, sposób wykorzystywania i bezpieczeństwo danych 
 9. Dane osobowe, niezależnie od sposobu ich pozyskania, będą  używane w następujących celach: 

  9.1 
  odpowiedzi na zapytania złożone poprzez dane kontaktowe dostępne na stronie oraz dalszą związaną z tym korespondencją, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź innych form komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO); 

  9.2  zawarcia i realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym dostarczania zamówionych produktów, usług i/lub innych zamówionych materiałów;
   

  9.3  wypełnienia obowiązków Administratora względem instytucji państwowych, wynikających z przepisów prawa, takich jak urzędy skarbowe, ZUS, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   

  9.4  realizowania przez Administratora wewnętrznej analityki i sprawozdawczości na własne potrzeby, związanej z usprawnieniem działalności Administratora i strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym celu utrzymania sesji Użytkownika; dostosowania strony internetowej do preferencji Użytkownika i stosowanego przez niego urządzenia; diagnozowania potencjalnych problemów; tworzenia raportów statystycznych związanych ze sposobem użytkowania stron; poprawy produktów, usług i sposobu działania Serwisu internetowego PMR;


  9.5  w zakresie, na który zostanie udzielona zgoda Użytkownika: marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora lub jego partnerów biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym do informowania Użytkownika o innych produktach, usługach i/lub materiałach, które mogą być dla niego interesujące, przy użyciu metod komunikacji, na które Użytkownik wyraził zgodę;

  9.6 dochodzenia swoich praw lub ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 10. PMR stosuje politykę ochrony danych osobowych, tzn. żadne z przekazanych PMR informacji nie są udostępniane osobom trzecim innym niż te kontrolowane przez właścicieli i zarząd PMR, chyba że jest to konieczne do osiągnięcia celów (np. reklamowych) opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub gdy istnieje taki obowiązek prawny. Informacje te nie są wykorzystywane przez PMR w sposób niezgodny z niniejszą Polityką prywatności, ani nie są przedmiotem sprzedaży, wymiany czy wypożyczenia osobom trzecim. PMR dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 
 11. Bezpłatne materiały i subskrypcje – zapis na elektroniczne bezpłatne materiały, newslettery oraz pozostałe powiadomienia i wysyłki marketingowe, informacyjne i handlowe jest dobrowolny i następuje po wyrażeniu zgody Użytkownika poprzez podanie adresu e-mail oraz innych, niezbędnych informacji, o które Użytkownik może zostać poproszony przy wypełnianiu dedykowanych do tego celu formularzy. 

  Okres przechowywania danych osobowych 
 12. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres: 

  12.1  trwania współpracy/wymiany korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, lub
   

  12.2  w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkowników jako pracowników/osób reprezentujących kontrahenta PMR – przez okres współpracy pomiędzy Administratorem a podmiotem, dla którego Użytkownik pracuje bądź którego  reprezentuje oraz przez dalszy czas niezbędny do ochrony praw Administratora związanych z taką współpracą;
   

  12.3  w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda – przez okres, na który została wyrażona bądź do czasu jej odwołania;


  12.4 
  utrzymywania konta Użytkownika, założonego w ramach Serwisu internetowego PMR. 
 13. Dane osobowe mogą być przechowywane także po ww. okresach przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw (do upływu terminów przedawnienia zobowiązań cywilnoprawnych oraz podatkowych).

   Odbiorcy danych osobowych 
 14. Dane osobowe przekazane przez użytkownika będą udostępniane osobom współpracującym z Administratorem i pod jego kontrolą, jak również mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom dostarczającym m.in. usługi księgowo-kadrowych czy usługi informatyczne. Dane osobowe mogą być przekazane również innym podmiotom w związku z realizacją przez Administratora swoich praw i obowiązków (urzędy skarbowe, sądy, komornicy itp.). 
 15. Dane osobowe będą przetwarzane przez następujące podmioty, z usług których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu PMR:  
  OHVcloud – w zakresie hostingu serwerów –  link do polityki prywatności dostawcy: ovhcloud.com/pl/personal-data-protection

  Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora 
 16. W zakresie swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Użytkownik posiada następujące uprawnienia, które mogą być realizowane poprzez każdorazowe zakomunikowanie Administratorowi chęci skorzystania z nich w drodze korespondencji email na adres: dpo@pmrcorporate.com. 
 17. Prawo do cofnięcia udzielonej zgody (podstawa: art. 7 ust. 3 RODO):

  17.1 
  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody Użytkownika, posiada on prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody. 

  17.2  Użytkownik może zgłosić żądanie realizacji tego uprawnienia poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres:
  dpo@pmrcorporate.com. 

  17.3  Cofnięcie udzielonej zgody do przetwarzania danych osobowych może spowodować brak możliwości wywiązania się przez Administratora ze swoich obowiązków, co w istocie może uniemożliwić działanie przez Administratora na rzecz Użytkownika.
   
 18. Prawo dostępu do swoich danych (podstawa: art. 15 RODO):

  18.1 
  Użytkownik posiada prawo dostępu do treści wszystkich swoich danych osobowych wraz z prawem dostępu do informacji na temat tychże danych, min. celami przetwarzania, kategoriami przetwarzanych danych, odbiorcami czy okresem przetwarzania. Administrator dostarczy na wniosek kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Przy braku wskazania innej formy przekazania danych zostaną one dostarczone drogą elektroniczną. Sporządzenie i dostarczenie pierwszej kopii danych jest bezpłatne. Za wszelkie kolejne Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. 

  18.2  Użytkownik może zgłosić żądanie realizacji tego uprawnienia poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres:
  dpo@pmrcorporate.com. 
 19. Prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (podstawa: art. 16 RODO):
  19.1 
  Użytkownik posiada prawo do sprostowania swoich danych przetwarzanych przez Administratora, jeżeli są nieprawidłowe. Użytkownik posiada także prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów przetwarzania), w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 

  19.2  Użytkownik może zgłosić żądanie realizacji tego uprawnienia poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres:
  dpo@pmrcorporate.com. 
 20. Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (podstawa: art. 17 RODO): 
  20.1  Użytkownik posiada prawo do bycia zapomnianym, w ramach którego może żądać usunięcia przez Administratora swoich danych osobowych oraz poinformowania przez Administratora innych administratorów, którym upubliczniono dane Użytkownika podlegające usunięciu, o konieczności usunięcia łącz do tych danych, ich kopii lub replikacji. Powyższe uprawnienia są uzależnione od wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji:
  20.1.1  dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 
  20.1.2  została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca jedyną podstawę prawną przetwarzania danych; 
  20.1.3  został wniesiony sprzeciw z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika wobec przetwarzania danych osobowych w tzw. prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora oraz nie będą występować nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; 
  20.1.4  został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w ramach marketingu bezpośredniego; 
  20.1.5  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 
  20.1.6  usunięcie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej; 

  20.2  Użytkownik może zgłosić żądanie realizacji tego uprawnienia poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: dpo@pmrcorporate.com. 
 21. Użytkownik posiada prawo do ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach (podstawa: art. 18 RODO): 

  21.1  w sytuacji kwestionowania prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 

  21.2  gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

  21.3  gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

  21.4  gdy Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika. 

  21.5  Użytkownik może zgłosić żądanie realizacji tego uprawnienia poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: dpo@pmrcorporate.com. 

  21.6   Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych może spowodować brak możliwości wywiązania się przez Administratora ze swoich obowiązków, co w istocie może uniemożliwić działanie przez Administratora na rzecz Użytkownika. 
 22. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (podstawa: art. 20 RODO): 

  22.1  Użytkownikowi przysługuje prawo do przeniesienia danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w sposób zautomatyzowany lub w oparciu o zgodę lub umowę, w ramach którego użytkownik może żądać:
   
  22.1.1  otrzymania swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi na podstawie zgody lub umowy lub w związku z żądaniem Użytkownika do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz danych, które Administrator przetwarza w sposób zautomatyzowany; 
  22.1.2  przesłania ww. danych bez utrudnień; 
  22.1.3  przesłania przez Administratora ww. danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 

  22.2.  Powyższe prawo uprawnia do otrzymania ww. danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 
 23. Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (podstawa: art. 21 RODO): 
  23.1 
  Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec:
  23.1.1   przetwarzania przez Administratora danych osobowych użytkownika w celach marketingowych; 
  23.1.2  przetwarzania przez Administratora danych osobowych użytkownika w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. Sprzeciw winien wynikać z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika. Administratorowi nie wolno będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów Użytkownika, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

  23.2  Użytkownik może zgłosić żądanie realizacji tego uprawnienia poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: dpo@pmrcorporate.com 

  23.3  Wyrażenie sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych może spowodować brak możliwości wywiązania się przez Administratora ze swoich obowiązków, co w istocie może uniemożliwić działanie przez Administratora na rzecz Użytkownika.
 24. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypisania się z elektronicznych newsletterów, przesyłek marketingowych, informacyjnych i handlowych oraz innych form komunikacji ze strony PMR.  

  24.1.  Użytkownik może zrezygnować z całej komunikacji ze strony PMR poprzez wysłanie e-maila z taką prośbą na adres marketing@pmrcorporate.com

  24.2  Użytkownik może także wypisać się wyłącznie z posiadanych darmowych subskrypcji i e-mailingów poprzez wykorzystanie linku, jaki znajduje się w każdym e-mailingu lub e-newsletterze wysłanym do użytkownika przez PMR lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail z tematem „WYPISZ” na adres marketing@pmrcorporate.com
 25. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego |

  25.1  Użytkownikowi przysługuje prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

   Aktualizacja Polityki prywatności  
 26. Postanowienia Polityki prywatności mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania osób, które korzystają z Serwisu internetowego PMR. Aktualna wersja Polityki prywatności znajduje się zawsze w Serwisie internetowym PMR, aby Użytkownicy byli świadomi, jakie informacje są o nich zbierane i w jaki sposób są wykorzystywane przez PMR.

  Akceptacja warunków zawartych w Polityce prywatności 
 27. Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na warunki zawarte w Polityce Prywatności. W przeciwnym razie prosimy o niekorzystanie z serwisu pmrmarketexperts.com. Dalsze korzystanie będzie uznane za akceptację powyższych warunków. 

  Ograniczenie odpowiedzialności
 28. PMR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i uchybienia oraz skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych w Serwisie internetowym PMR, w produktach (w tym w serwisie pmrmarketexperts.com), newsach, analizach i innych materiałach. PMR zapewnia,  iż informacje te powstają na podstawie analiz i wyników badań przeprowadzanych przez PMR samodzielnie bądź w oparciu o rzetelne i źródła danych.  
 29. Strony internetowe PMR zawierają linki do innych stron www, PMR nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich prowadzących te strony www lub będących ich właścicielami. Szczegółowe postanowienia dotyczące wyłączenia odpowiedzialności PMR zostały zawarte w Zastrzeżeniach Prawnych dostępnych pmrmarketexperts.com/zastrzezenia-prawne 

  Polityka dotycząca Cookies 
 30. Serwis wykorzystuje pliki Cookies, aby móc zapewnić podstawowe usługi i funkcje. Gromadzone są również informacje dotyczące sposobu odwiedzin Serwisu oraz dowiadywania się o naszych produktach i usługach. Odwiedzający korzystając z Serwisu (dalej „Użytkownik”) wyraża zgodę na ich wykorzystywanie. 
 31. Pliki Cookies są niewielkimi plikami tekstowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika. Służą one m.in. do przechowywania informacji na temat sesji, dostosowywania strony oraz reklam wyświetlanych na innych stronach oraz do tworzenia statystyk; Serwis może nie działać poprawnie, gdy wyłączona jest obsługa tych plików. Podczas ponownej wizyty Użytkownika w Serwisie umożliwiają rozpoznanie urządzenia oraz dostosowanie Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika. Pliki Cookies umożliwiają także przygotowanie statystyk odwiedzin Serwisu. 
 32. Mechanizm plików Cookies stosowany w Serwisie nie jest wykorzystywany do gromadzenia jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, ani śledzeniu ich. Pliki Cookies nie przechowują jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika. 
 33. Pliki Cookies znajdują zastosowanie w Serwisie do następujących celów:  

  33.1  dostosowywania treści oraz reklam do indywidualnych preferencji Użytkownika; 

  33.2  opracowywania statystyk oraz analizy odwiedzin i oglądalności Serwisu; 

  33.3  poprawy funkcjonalności Serwisu. 
 34. W serwisie wykorzystywane są poniższe typy plików Cookies: 

  34.1  Cookies sesyjne – przechowywane w urządzeniu Użytkownika tymczasowo. Po zakończeniu korzystania z Serwisu (wylogowaniu, zakończeniu sesji przeglądarki, wyłączeniu komputera). 

  34.2  Cookies stałe – przechowywane w pamięci urządzenia Użytkownika do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Pliki nie są automatycznie usuwane po wylogowaniu, zakończeniu sesji przeglądarki lub wyłączeniu komputera.
   
 35. Użytkownik ma możliwość zmiany w swojej przeglądarce ustawień dotyczących zapisywania, usuwania oraz dostępu plików Cookies do urządzenia. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą mieć wpływ na korzystanie z Serwisu oraz działanie niektórych funkcji Serwisu. Informacje o sposobie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies są dostępne na stronie internetowej producenta przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu Cookies. 

  Google oraz inni dostawcy plików Cookies 
 36. Inni dostawcy, w tym Google, pokazują reklamy Administratora na stronach internetowych.  
 37. Google i inni dostawcy wykorzystują pliki Cookies do wyświetlania reklam dostosowanych do osób odwiedzających, na podstawie ich poprzednich wizyt na stronie internetowej, ich zainteresowań, danych geograficznych czy informacji o ich lokalizacji. 
 38. Możliwe jest zrezygnowanie z używania plików Cookies Google, korzystając z instrukcji na stronie Google Advertising: google.com/settings/ads. Możliwe jest również zrezygnowanie z innych dostawców plików Cookies, korzystając z instrukcji na stronie Network Advertising Initiative: networkadvertising.org/choices/  
 39. Strony internetowe Administratora korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc (Google). Google Analytics używa plików Cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania, w jaki sposób użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez plik Cookies na temat korzystania z witryny (oraz adres IP odwiedzającego) są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google korzysta z tych informacji w celu ewaluacji korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możliwe jest zrezygnowanie z plików Cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Korzystając ze stron internetowych PMR, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Google w sposób oraz w celach określonych powyżej. 
 40. Dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/, policies.google.com/privacy 

  Odnośniki do innych stron. Serwisy zewnętrzne 
 41. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
 42. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach. Po przejściu na inne strony internetowe Użytkownik winien się zapoznać z polityką prywatności tam ustaloną. 
 43. W związku ze współpracą Administratora z serwisami zewnętrznymi – takimi jak np. Google, Facebook, Twitter, LinkedIn bądź firmami świadczącymi usługi analityczne czy reklamowe – na urządzeniu Użytkownika mogą zostać zamieszczone zewnętrzne pliki Cookies pochodzące od tych serwisów. Wszelkie dalsze informacje są dostępne na stronach tych podmiotów. 

  Zmiany 
 44. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującej Polityki prywatności i Polityki dotyczącej Cookies poprzez wprowadzenie odpowiednich modyfikacji.