Ankiety

Ankieta oraz wywiad kwestionariuszowy to jedne z najbardziej efektywnych narzędzi służących do zbierania obiektywnych informacji na temat rzeczywistości konsumenckiej, klienta czy rynkowej. I nie tylko.

 • W zależności od celu oraz specyfiki projektu PMR przygotowuje na zlecenie swoich klientów pomiary uwzględniające dane zbierane w toku:
 • wywiadu kwestionariuszowego – z udziałem ankietera
 • ankiety – do samodzielnego wypełnienia przez odpowiednio dobrane osoby.

Badania z użyciem pomiarów uwzględniających wywiad ilościowy lub ankietę przygotowywane są w oparciu o większe próby – często będące reprezentatywnymi lub pozwalającymi na wyciąganie obiektywnych wniosków na temat danej grupy badanych. PMR w ramach usług badawczych wyznacza takie próby oraz proponuje odpowiedni schemat zbierania danych do nich. W ramach pomiarów z udziałem przeszkolonego ankietera korzystamy ze sprawdzonych technik zbierania danych: CAPI, CATI oraz PAPI. W ramach pomiarów bazujących na ankiecie (samodzielnej) korzystamy z odpowiednio kontrolowanych ankiet internetowych (CAWI) a także z ankiet audytoryjnych (patrz Pracownicy / Grupy Audytoryjne) .

Przeczytaj więcej ▾

Realizacja wywiadów z udziałem ankieterów oparta jest o funkcjonujące wewnętrznie studio CATI oraz o sprawdzone siatki ankieterskie umożliwiające działanie w przypadku wywiadów face to face (CAPI oraz PAPI).

Realizacja ankiet samodzielnych wspomagana jest sprawdzonymi panelami konsumenckimi lub wewnętrznymi panelami specjalistów i B2B.

W podstawowym ujęciu pomiary oparte o wywiady ilościowe oraz ankiety możemy podzielić na:

 • Pomiary reprezentatywne (np. losowe) – stosowane gdy badanie ma dostarczyć informacji także o określonej populacji (na podstawie próby) oraz pomiary na próbach celowych (niereprezentatywnych) – stosowane gdy celem jest dokładne, ilościowe opisanie określonego zagadnienia w ramach bardzo konkretnej / specyficznej grupy.
 • Pomiary przekrojowe (czyli jednorazowe) oraz wzdłużne / trackingowe (czyli pomiary przeprowadzane kilkukrotnie w czasie)
 • Pomiary panelowe – stosowane gdy potrzebujemy systematycznego zbierania informacji od określonej i konkretnej grupy jednostek
 • Pomiary eksperymentalne / testowe – stosowane gdy weryfikujemy ilościowo bardzo konkretny zestaw hipotez.

PMR, w ramach usług badawczych i doradczych projektuje i prowadzi wszystkie rodzaje badań ilościowych bazujących na ankiecie lub wywiadzie. Dobrze przygotowane i rzetelnie przeprowadzone pomiary oparte o deklaracje respondentów (z różnych segmentów i grup B2C i B2B) pozwalają na obiektywne wsparcie w rozwiązywaniu problemów biznesowych i odpowiadają na wiele pytań pojawiających się w ramach funkcjonowania na rynkach.

Ankiety oraz wywiady ilościowe są podstawowym (choć nie jedynym) narzędziem do przygotowywania najczęstszych i najbardziej standaryzowanych typów badań takich jak:

 • U&A (Usage and Attitude) – koncentrujące się na zachowaniu i postawach
 • Segmentacja klientów – związana z identyfikacją grup (segmentów) i charakteryzowaniu ich w ramach grupy docelowej
 • Badania satysfakcji i lojalności – koncentrujące się na tym jak firmę, markę czy zjawisko oceniają odbiorcy
 • Badania wizerunku i marki – związane z określaniem profilu i percepcji marki czy firmy
 • Badania z wykorzystaniem tajemniczego klienta (mystery shopper / client) – stosowane gdy należy zweryfikować np. stosowanie standardów obsługi
 • Badania percepcji cenowej i popytu

Wszystkie przytoczone tutaj schematy badawcze, PMR przygotowuje i przeprowadza na rzecz swoich klientów.