Analiza ekonometryczna

Wiedza na temat bieżącej i przewidywanej wartości danego zjawiska (np. wartości rynku, wielkości popytu czy cen rynkowych) stanowi niezbędny element przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Właściwa ocena kondycji danej branży wraz z analizą jej potencjału wzrostu, połączona z ewaluacją specyficznych dla danej dziedziny wskaźników wspomaga wybór optymalnej strategii, dając realną przewagę biznesową.

Dane i prognozy oferowane przez specjalistów PMR powstają w wyniku połączenia specjalistycznych metod, technik i narzędzi badawczych (ilościowych) ze specyficzną wiedzą rynkową, wynikającą z wieloletniego doświadczenia naszych ekspertów. W efekcie nasi Klienci otrzymują szczegółowe dane i wiarygodne prognozy, jak również przegląd kluczowych determinant rozwoju i czynników wpływających na dane zagadnienie, co pozwala uzyskać pełniejszy obraz sytuacji rynkowej.

Przeczytaj więcej ▾

Jakie przykładowe informacje otrzymują od nas Klienci?

 • Jaka jest obecna wartość danego zjawiska, np. wartości rynku?
 • Jaka jest przewidywana dynamika rozwoju w kolejnych latach?
 • Jaki poziom może uzyskać w horyzoncie prognozy?
 • Jakie czynniki wzrostu i spadkuwpływają na zmiany? Jak zmierzyć ich realny wpływ na biznes?
 • Jakie zmienne makroekonomiczne należy regularnie obserwować?
 • Jakie są podstawowe założenia dotyczące otoczenia makroekonomicznego w nadchodzących latach?
 • Jakie nowe istotne trendy będą wpływać na rozwój w kolejnych latach?
 • Jak określić najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju? Jakie są możliwe inne scenariusze?

Jakie przykładowe decyzje podejmują Klienci na bazie naszych prognoz?

 • W który segment rynku zainwestować?
 • Jak przebudować portfolio produktów?
 • Jakie segmenty rynkowe wyodrębnić?
 • Którą strategię wejścia na rynek wybrać?
 • Jak dostosować budżet do przewidywanych zmian rynkowych?

Produkty „szyte na miarę”

Otoczenie makroekonomiczne, wielkość popytu i podaży, wpływ sektora publicznego, ceny produktów i czynników produkcji czy zatrudnienie i wynagrodzenia w sektorze – spektrum czynników wpływających na kondycję danej branży jest szerokie. Pomagamy wyselekcjonować i monitorować te najważniejsze, umożliwiając także wgląd w ich przewidywane ścieżki rozwoju w kolejnych latach.

Równocześnie, w odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby naszych Klientów, oferujemy dane w różnych ujęciach:

 • statystyki dla państw/regionów/województw/miast,
 • analizy na poziomie agregatów (np. wartość całego rynku), jak i składowych (np. dotyczące kanałów dystrybucji, segmentów czy produktów),
 • wskaźniki o różnej częstotliwości (np. miesięczne, kwartalne, roczne),
 • prognozy krótko- (np. miesiąc), średnio- (bieżący rok i przyszły) i długookresowe (głównie 5-letnie, z potencjalnym przedłużeniem okresu prognozy np. +10 lat),
 • analizy scenariuszowe w oparciu o założenia zaproponowane przez ekspertów PMR (np. wyższy/niższy od spodziewanego wzrost gospodarczy); pozytywne i negatywne czynniki ryzyka dla prognoz wyselekcjonowane na podstawie oceny prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

Rzetelność prognoz gwarantują stosowane przez nas techniki:

 • stosujemy zaawansowane metody ilościowe i modelowanie ekonometryczne,
 • korzystamy z wiedzy i doświadczenia wynikających z wieloletniej działalności,
 • bazujemy na zewnętrznych i wewnętrznych źródłach danych, zapewniając ich spójność i porównywalność,
 • analizujemy sytuację na arenie globalnej, międzynarodowej, regionalnej oraz lokalnej,
 • uwzględniamy uwarunkowania makroekonomiczne,
 • identyfikujemy specyficzne uwarunkowania związane z danym obszarem prognostycznym,
 • włączamy do procesu informacje zwrotne z rynku i wyniki badań marketingowych,
 • analizujemy potencjalne zmiany strukturalne na rynku,
 • bierzemy pod uwagę specyfikę lokalnego rynku,
 • pogłębiamy analizę trendów– obecnych i przyszłych – o ich wpływ na rynek i konkretną firmę,
 • stosujemy zasadę powtórnej weryfikacji prognoz przez niezależnych członków zespołu projektowego.

Dane i prognozy – co więcej?

Tworzenie prognoz nie wyczerpuje możliwości wykorzystania ekonometrii w doradztwie biznesowym.

Jakie przykładowe inne rozwiązania mają do dyspozycji nasi Klienci?

 • analizę potencjału inwestycyjnego obszaru (np. województwo, miasto),
 • analizę potencjału inwestycyjnego branży,
 • tworzenie rankingów,
 • budowę wskaźników syntetycznych, odpowiadających na specyficzne zapotrzebowanie Klientów,
 • badania konwergencji,
 • grupowanie jednostek (np. zakładów produkcyjnych, konsumentów) pod względem podobieństwa – analiza skupień.