Eksperci i specjaliści

Jedną z najbardziej niedocenianych, a zarazem nieocenionych metodyk stosowanych w badaniach rynkowych i akademickich, są wywiady eksperckie.

Najczęściej są one przeprowadzane na niewielkiej, celowo dobranej próbie badawczej. Wywiad ekspercki to wywiad z respondentem, o którym z założenia wiadomo, że posiada dużą wiedzę na temat przedmiotu badania. Uczestnikami wywiadów eksperckich mogą być profesjonaliści i specjaliści z określonej branży.

W praktyce biznesowej wyróżnić można dwa podejścia do realizacji badań eksperckich.

  • Pierwsze dotyczy poszukiwania wiedzy eksperckiej pochodzącej z szerokich i różnorodnych kompetencji oraz doświadczenia wybranych osób. Tego rodzaju „foresight” odnosi się zwykle nie tyle do samego doświadczenia czy specjalizacji badanego ale do rynku, otoczenia, warunków, które zdążył on poznać i zgłębić. Przykładem mogą być wywiady z dyrektorami firm lub utytułowanymi akademikami.
  • Drugie podejście angażuje bardziej „specjalistów” niż „ekspertów”. Choć często zakresy wiedzy poszukiwane u jednych i u drugich są stosunkowo podobne, to specjalistów częściej bada się pod kontem ich zawężonych doświadczeń i bardzo szczegółowej wiedzy uzyskanej z racji specjalizacji. Ta specjalistyczna wiedza oraz doświadczenie pozwala na pomiar określonej perspektywy, o którą trudno u „niespecjalisty”. Za przykład mogą tu posłużyć wywiady np. z lekarzami, pielęgniarkami, instalatorami czy deweloperami (zarówno tymi z rynku nieruchomości jak i tymi z sektora IT).

Przeczytaj więcej ▾

Istotną charakterystyką metody, odróżniającą ją i dającą jej przewagę nad innymi jest to, że w ramach wywiadów eksperckich lub ze specjalistami, pytania zadane respondentom dotyczą nie tylko faktów lub stosunku do nich, lecz także prób ich wyjaśniania i przewidywania. Przyjmuje się, że respondenci cechujący się dużym dorobkiem zawodowym lub dobrą quasi-profesjonalną wiedzą na dany temat, mogą prezentować interesujące propozycje analityczne lub tworzyć wartościowe (realistyczne) prognozy rozwoju sytuacji. 

W PMR, tam gdzie tylko to pomocne, wykorzystujemy wiedzę ekspertów w projektach badawczych. Identyfikujemy ich zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Działając zewnętrznie PMR posiada oraz rozwija panele eksperckie i specjalistyczne pozwalające na szybszą identyfikację i przeprowadzenie badania z trudniejszymi grupami respondentów-specjalistów. Panele B2B, PMR postrzega jako przyszłość w pozyskiwaniu trudnej lub bardziej skomplikowanej wiedzy o ciągle ewoluujących rynkach.

Przez panel rozumiemy tutaj jedną grupę respondentów , która może być objęta różnymi badaniami – w zależności od tematyki czy potrzeb. W ramach takich grup można też realizować “badania panelowe” (termin „panel” występuje tu w nieco innym znaczeniu), które polegają na realizacji podobnych pomiarów w określonych odstępach czasu, pozwalając jednocześnie na obserwację zmian w czasie (patrz Ankiety).

PMR dysponuje między innymi ciągle rozbudowywanym panelem medycznym w Polsce. Uczestnicy panelu to lekarze różnych specjalizacji oraz reprezentanci grupy „innych zawodów medycznych” (np. pielęgniarki), którzy zgodzili się brać udział w prowadzonych przez PMR badaniach rynkowych i marketingowych dotyczących branży medycznej i farmaceutycznej. Są to także przedstawiciele liderów opinii, przedstawiciele płatnika i administracji w placówkach medycznych.

PMR tworzy również panele specjalistów spoza branży medycznej a także agreguje wiedzę o potencjalnych ekspertach branżowych, z którymi w razie zapotrzebowania nawiązujemy współpracę. Dzięki szerokiej wiedzy np. o rynku HoReCa czy rynku budowlanym, PMR ma możliwości i doświadczenie niezbędne gdy należy rzetelnie dotrzeć do grup takich jak np. : właściciele placówek gastronomicznych, szefowie kuchni, właściciele punktów handlowych, specjaliści z rynku budowlanego, architekci czy wreszcie project managerowie, specjaliści HR, IT czy księgowi. Z zewnętrznymi ekspertami rozmawiają także nasi wewnętrzni eksperci rynkowi wymieniając się doświadczeniami i tworząc synergię „foresight’u”. Tego rodzaju wymiana doświadczeń i wiedzy jest również obecna na przygotowywanych przez PMR Eventach branżowych (Patrz Wydarzenia Branżowe).