News - 14 July 2020

Prefabrykacja betonowa – czy technologia ta będzie częściej spotykana na polskich budowach?

Ubiegły rok był kolejnym z rzędu, w którym wartość rynku budowlanego wzrosła. Nawarstwienie prac realizowanych równolegle w wielu segmentach budownictwa generowało jednakże wiele problemów, spośród których jednym z najbardziej dotkliwych dla firm budowlanych była ograniczona dostępność pracowników. Wraz z rosnącymi trudnościami z ich pozyskaniem na znaczeniu zyskiwały wszelkie rozwiązania i technologie ograniczające pracochłonność. Nie dziwi więc fakt, że coraz więcej uczestników rynku budowlanego przychylniej niż w poprzednich latach spoglądało w kierunku prefabrykatów, tym bardziej, iż ich zastosowanie pozwalało znacząco przyspieszyć realizację prac. Jaki bieżący obraz prefabrykacji betonowej wyłania się z badania przeprowadzanego przez PMR wśród inwestorów, architektów oraz wykonawców oraz jak postrzegana jest przyszłość tej technologii?

Prefabrykacja betonowa na dobre rozgościła się już na placach budów

Prefabrykowane elementy betonowe są znanym i stosunkowo powszechnie stosowanym rozwiązaniem podczas realizacji większości rodzajów inwestycji. Średnio trzech na czterech respondentów realizujących inwestycje z zakresu budownictwa przemysłowo-magazynowego korzysta z prefabrykowanych elementów betonowych. Ale i oceny w pozostałych segmentach nie są diametralnie słabsze, co oznacza sporą popularność tego rodzaju rozwiązań.

 

Spoglądając na powyższy wykres warto pamiętać, że powszechność stosowania prefabrykowanych elementów betonowych w danym segmencie budownictwa niekoniecznie musi przekładać się na dużą skalę i duży udział tej technologii w kontekście całej inwestycji.

Jaki jest najważniejszy czynnik decydujący o użyciu na budowie prefabrykatów betonowych?

Rozkład odpowiedzi różni się w zależności od grupy badanych. Zadając to pytanie inwestorom najczęściej padała odpowiedź wskazująca na skrócenie czasy budowy. Aspekt ten okazał się kluczowy dla ponad połowy respondentów z tej grupy. Krótszy czas budowy był równocześnie dla inwestorów za każdym razem najczęściej wskazywanym czynnikiem, bez względu na to pod jakim kątem (region, wielkość) analizowalibyśmy ich odpowiedzi.

Technologia prefabrykacji betonowej z perspektywy firmy wykonawczych

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez PMR wśród firm budowlanych oceny prefabrykatów betonowych prezentują się bardzo korzystnie. Średnio trzy na cztery firmy wykonawcze pozytywnie (dobrze i bardzo dobrze) oceniają prefabrykaty betonowe. Najlepiej technologię prefabrykacji betonowej ocenili wykonawcy z regionu południowo-zachodniego, gdzie 100% wskazań miało wydźwięk pozytywny. Średnio co czwarta ankietowana firma oceniła tą technologię neutralnie (ani dobrze, ani źle) – szczególnie często tego rodzaju opinie zgłaszały firmy z regionu wschodniego (jedna trzecia badanych). Uwagę zwraca praktyczny brak ocen negatywnych (zaledwie 1%) w kontekście całej badanej zbiorowości.

Czy udział firm wykonawczych stosujących prefabrykaty betonowe rośnie z roku na rok? W ocenie badanych firm wykonawczych tak właśnie się dzieje. Również w bieżącym roku bilans firm, które zaczną stosować w praktyce tego rodzaju rozwiązania powinien wzrosnąć. Ponad jedna czwarta ankietowanych firm budowlanych spodziewa się, że udział firm stosujących prefabrykaty betonowe wzrośnie względem 2019 r. Relatywnie wysoki stopień upowszechnienia tego rodzaju rozwiązań sprawia jednak, że potencjał do dalszego wzrostu tych statystyk będzie w przyszłości malał.

Firmy wykonawcze nie mają najmniejszych wątpliwości co do oszczędności czasowych wynikających z użycia elementów prefabrykowanych. W opinii wykonawców żaden z wymienionych w badaniu elementów nie da się zrealizować szybciej stosując technologię tradycyjną. Tylko w przypadku ścian zauważalny odsetek firm (31%) uważał, że obie technologie są porównywalne czasowo. Natomiast balkony, klatki schodowe oraz schody to elementy wobec których badani wykonawcy nie mieli nawet najmniejszych wątpliwości. Wszyscy wskazali, że zastosowanie technologii prefabrykowanej przekłada się na oszczędności czasowe.

COVID-19 wytrącił gospodarkę z dotychczasowej trajektorii, ale czy wpłynie to na perspektywy rozwoju prefabrykacji?

Nie ulega wątpliwości, że pandemia koronawirusa odciśnie swoje piętno na tempie rozwoju gospodarczego, a pełne skutki nie są jeszcze na dzień dzisiejszy możliwe do oszacowania. Niemniej jednak można już teraz stwierdzić, iż sektor budowlany w krótkim terminie został dotknięty w relatywnie niewielkim stopniu, dzięki czemu perspektywy jego dalszego rozwoju nie uległy drastycznemu pogorszeniu. Niestety pośrednie efekty lockdown’u mogą skutkować w kolejnych kilkunastu miesiącach mniejszą liczbą zleceń dla firm budowlanych. Czy mniejsza liczba prac budowlanych ułatwi skompletowanie ekip budowlanych, a zalety prefabrykacji zostaną zapomniane? Nie wydaje się, by wydarzenie to było w stanie odwrócić dotychczasową tendencję. Nawet jeśli nieco łatwiej będzie o pracowników (co wcale nie jest pewne w kontekście odpływu obcokrajowców), to krótszy czas budowy oraz stabilna jakość elementów wytwarzanych w fabryce, będą w dalszym ciągu przemawiać za korzystaniem z tej technologii. Atutów tej technologii jest zresztą o wiele więcej, chociaż część osób uparcie patrzy na nią przez pryzmat wielkiej płyty z okresu PRL.

 

Więcej danych o aktualnej sytuacji polskiego rynku prefabrykacji betonowej znajdą Państwo w raporcie PMR:

 

Rynek prefabrykacji betonowej
w Polsce 2022.
Analiza rynku i prognozy rozwoju
na lata 2022-2027.

 

Automatyzacja procesów jest globalnym trendem, który nie ominie również tak konserwatywnego sektora jak budownictwo. Tym bardziej, że producenci prefabrykatów nie stoją w miejscu, a od lat rozbudowują swoje moce produkcyjne, unowocześniają linie technologiczne, zwiększając tym samym liczbę oferowanych produktów i rozwiązań oraz poprawiając ich parametry, również ekonomiczne. Wciąż istotną barierą w odważniejszym upowszechnieniu tej technologii w naszym kraju pozostaje kwestia mentalności/preferencji uczestników rynku. Jak wynika jednak z naszego badania i w tej kwestii zachodzą korzystne zmiany, do czego w dużym stopniu przyczyniają się pozytywne oceny wystawiane przez już stosujących tą technologię. Nie bez znaczenia dla wzrostu świadomości i lepszego postrzegania będzie też promocja inwestycji powstałych z gotowych, prefabrykowanych elementów, których w najbliższych latach powinniśmy spodziewać się więcej niż do tej pory (zwłaszcza w budownictwie mieszkaniowym).

 

Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Marcin Uryga

Senior Construction Market Analyst