Badanie satysfakcji ze współpracy między dystrybutorami a ich kontrahentami

Wyzwanie:

Jak można usprawnić współpracę?

Dobre relacje biznesowe i optymalizacja łańcucha logistycznego to klucz do sukcesu dla firm sektora FMCG. Aby jednak budować sprzyjające sukcesom rynkowym relacje biznesowe na linii dostawca-kontrahent, warto przyjrzeć się wszystkim punktom styku i zdiagnozować poziom satysfakcji z wzajemnej współpracy u każdej ze stron. Takie właśnie jest założenie cyklicznego projektu, który PMR Consulting & Research przeprowadza na zlecenie międzynarodowej firmy konsultingowej pracującej w porozumieniu z podmiotami działającymi na rynku FMCG. Jest to badanie satysfakcji ze współpracy między dostawcami a ich kontrahentami w kluczowych obszarach dla ich modelu biznesowego oraz ich kategorii produktowej.

Rozwiązanie:

Dwuetapowe badanie satysfakcji ze współpracy – wywiady pogłębione

Badanie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich był realizowany przez firmę konsultingową zlecającą badanie. Celem tej części była ilościowa ocena satysfakcji oraz wskazanie obszarów wymagających udoskonalenia. W ramach tego etapu badania kooperanci oceniali poziom satysfakcji ze współpracy w kluczowych obszarach, takich jak relacje biznesowe, personel, rozwój kategorii, wsparcie marketingowe, działania promocyjne, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz obsługa klienta.

Natomiast w czasie drugiego etapu badacze z PMR Consulting & Research przeprowadzili aż 180 telefonicznych wywiadów pogłębionych. Podczas rozmów z przedstawicielami sieci dostawców i ich kontrahentów pytali o rekomendowane kierunki zmian dotyczące modelu współpracy oraz eksplorowali dwie grupy obszarów:

  • obszary, które w ilościowej części badania zostały zidentyfikowane jako niesatysfakcjonujące,
  • obszary, które respondenci uznali za modelowe.

Efekt:

Poprawa zadowolenia ze współpracy

Klient otrzymał od PMR Consulting & Research:

  • zagregowane informacje jakościowe zgromadzone w trakcie wywiadów pogłębionych,
  • komentarze do części ilościowej badania,
  • przydatne rekomendacje dotyczące postulowanych kierunków zmian w modelu współpracy dostawców i ich kontrahentów.

Wyniki badania pozwoliły wdrożyć zmiany prowadzące do zwiększenia satysfakcji i efektywności współpracy partnerów biznesowych.