Badania

 

Realizujemy wąsko zakrojone badania wybranych rynków i segmentów, przekrojowe badania wielu rynków równocześnie, jak również publikujemy kilkadziesiąt stałych raportów branżowych rocznie.

Każdego roku prowadzimy setki badań, dzięki którym nasi klienci mogą lepiej rozumieć interesujące ich rynki. Badamy klientów biznesowych i konsumentów, konkurentów i dostawców, produkty i usługi, marki i ceny. Na podstawie wyników tych badań nasi eksperci i doradcy budują rekomendacje pozwalające naszym klientom na rozwój.
Agnieszka Figiel

Senior Researcher

 

 

 

BADANIE KLIENTÓW

Poznaj potrzeby konsumentów, klientów B2B lub mieszkańców. Zrozum, co ich interesuje, jakie mają oczekiwania, preferencje, jakie kryteria decydują o wyborze produktu lub dostawcy.

Korzyści dla klienta:

 • większa sprzedaż dzięki dopasowaniu produktu lub sposobu jego komunikacji do potrzeb klientów
 • szybsze dostosowywanie się do potrzeb klientów dzięki znajomości nowych trendów
 • możliwość segmentacji klientów po ich cechach, zachowaniu lub deklarowanych preferencjach

BADANIE KONKURENCJI I DOSTAWCÓW

Zidentyfikuj głównych konkurentów lub dostawców. Poznaj oferowane przez nich produkty oraz usługi, kanały sprzedaży i udziały rynkowe oraz przewagi konkurencyjne.

Korzyści dla klienta:

 • budowa planów działania na podstawie informacji o udziałach rynkowych, dynamice wzrostu, rentowności oraz znanych strategiach i planach działania konkurentów
 • zmiany oferty handlowej i sposobów świadczenia usług na podstawie oceny przewag konkurencyjnych
 • dostęp do szytych na potrzeby klienta profili konkurentów obejmujących informacje takie jak właściciele, pracownicy, lokalizacje, wielkość i rodzaje biur, sklepów i fabryk, sytuacja finansowa, reklama i obecność firmy w prasie

PRZEKROJOWE BADANIA RYNKU

Oceń wielkość i potencjał wzrostu danego rynku. Zrozum otoczenie makroekonomiczne, prawne i społeczne. Poznaj liczbę działających na rynku podmiotów, wykorzystywane modele biznesowe i procesy, kluczowe elementy infrastruktury i dostępność wybranych usług.

Korzyści dla klienta:

 • możliwość podjęcia właściwej decyzji bazującej na ocenie atrakcyjności inwestycyjnej lub potencjału sprzedaży
 • możliwość tworzenia kalkulacji bazujących na ustrukturyzowanym opisie rynku, np. liczbie i wielkości dostawców oraz odbiorców w dziedzinie sprzedaży i projektowania nowych produktów
 • identyfikacja głównych trendów rynkowych
 • rozumienie szans i zagrożeń związanych z działalnością na danym rynku

BADANIE MARKI

Zobacz, w jakim stopniu interesujące Cię marki są rozpoznawalne, jakie skojarzenia wywołują wśród klientów oraz potencjalnych klientów i jaki mają wpływ na skłonność do zakupu, a także lojalność wobec marki.

Korzyści dla klienta:

 • ocena poziomu spontanicznej oraz wspomaganej rozpoznawalności marki w wybranych kanałach sprzedaży i segmentach klienta pozwalająca na planowanie działań marketingowych i sprzedażowych;
 • ocena wizerunku marki i identyfikacja generowanych przez nią skojarzeń pozwalająca na planowanie działań marketingowych i sprzedażowych;
 • porównanie marek, logotypów i innych elementów komunikacji marketingowej pomiędzy konkurentami ze wskazaniem mocnych i słabych stron każdej firmy;
 • ocena skuteczności wydatków marketingowych związanych z budową marki i innych form promocji

WŁASNY DZIAŁ PROGNOSTYCZNY

 

Prognozujemy sposób kształtowania się kilkudziesięciu głównych wskaźników makroekonomicznych, m.in. ogólnej koniunktury, inwestycji, demografii, wynagrodzeń oraz kilkuset wskaźników branżowych na nadchodzące lata, np. ruchu turystycznego, wykorzystania Internetu lub popytu na kredyty.

Budujemy indywidualne modele prognozowania popytu, podaży, cen produktów i surowców, wykorzystywane przez naszych klientów do budowy strategii, planów sprzedaży, podejmowania decyzji o czasie i wielkości zakupów oraz ocenie przyszłego ryzyka na rynkach surowców.


Maciej Gazda

Head of Forecasting

 

 

 

BADANIE CEN

Pozyskaj dane o cenach konkurentów lub dostawców. Obserwuj dynamikę zmian cen, zakres i głębokość promocji cenowych oraz rabatów, jak również różnicowanie cen pomiędzy kanałami sprzedaży i lokalizacjami. Porównuj ceny poszczególnych marek, grup produktowych i produktów.

Korzyści dla klienta:

 • dane o cenach, promocjach i rabatach konkurentów pozwalające na prowadzenie profesjonalnych analiz cenowych
 • zrozumienie pozycjonowania oraz dynamiki cen na rynku, w tym wpływu działań cenowych na sprzedaż
 • określenie akceptowalnych przedziałów cen z perspektywy klienta
 • możliwość optymalizacji polityki cenowej, promocyjnej oraz rabatowej

BADANIE PRODUKTÓW I USŁUG

Zobacz ocenę jakości produktów lub usług oraz sposobów ich komunikacji i sprzedaży. Zidentyfikuj półki cenowe oraz charakterystyczne poziomy jakościowe, substytuty i produkty komplementarne.

Przeanalizuj konstrukcję pakietów produktowych i strukturę portfeli produktowych konkurentów lub dostawców, aby poznać ich wewnętrzną logikę.

Korzyści dla klienta:

 • identyfikacja najważniejszych produktów i usług, w tym nowości rynkowych i innowacji technologicznych oraz biznesowych
 • możliwość projektowania produktów i usług lepiej odpowiadających na potrzeby klientów
 • szczegółowe analizy porównawcze na potrzeby budowy oferty handlowej, komunikacji marketingowej i wyceny produktów
 • możliwość optymalizacji własnego portfela produktowego

Korzystamy z uznanych metod badawczych i analitycznych.

Tworzymy własne innowacyjne
techniki i narzędzia.

 

Badania jakościowe
 • gdy chcesz zrozumieć rynek i konsumentów, szukasz odpowiedzi na pytania jak, po co i dlaczego
 • gdy szukasz interpretacji, opisu, słów i zdjęć
 • gdy interesuje Cię zbliżenie na szczegóły obrazu
Przykładowe metody: IDI, TDI, fokusy, grupy kreatywne, warsztaty typu design thinking i service thinking, testy produktowe, analizy tekstu i obrazu

 

Badania ilościowe
 • gdy szukasz informacji wyrażonych liczbami, szukasz odpowiedzi na pytanie ile
 • gdy chcesz porównywać opinie, zjawiska i trendy
 • gdy interesuje Cię „fotografia z daleka”, obraz ogólny i całościowy
Przykładowe metody: wywiady, CAPI, CATI, CAWI, PAPI, TAPI, panele, syndykaty, omnibusy

 

Analityka badawcza
 • gdy potrzebujesz analizy i interpretacji posiadanych informacji
Przykładowe metody: segmentacje, budowa wskaźników zjawisk konsumenckich i rynkowych, analiza tekstów i text mining, analiza obrazu, algorytmy maszynowego uczenia się i analizy geoprzestrzenne
Jesteśmy członkiem ESOMAR
tj. Europejskiego Stowarzyszenia Badania Opinii Publicznej i Rynku, którego celem jest podnoszenie standardów jakościowych oraz etycznych badań opinii publicznej i badań rynkowych. ESOMAR określa standardy projektowania badań oraz zbierania i analizy pozyskiwanych danych. Działamy zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie etycznym stowarzyszenia tj. ESOMAR Code of Ethics for Market Research Professionals.
Szukasz najlepszego rozwiązania dla dalszego rozwoju swojej firmy?

Porozmawiaj z nami już dzisiaj!

Monika Szczypta

Senior Business Development Manager

 

Tel.: +48 607 979 580